ادارات تحت پوشش


معاونت پشتیبانی

دکتر حمید حسینی مرندی

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

مرتبه علمی : استادیار

   h.hoseinim@areeo.ac.ir                37203263_071

                    37206376_071

 


فعالیت ها
 • امور پرسنلی، امور بیمه و رفاه  کارکنان
 • امور مالی و ذیحسابی مرکز و ایستگاههای تابعه
 • تهیه و تنظیم بودجه سالانه مرکز
 • امور زیربنایی،  عمرانی و ساختمانی مرکز  
 • امور ماشین آلات مرکز
 • امور پشتیبانی طرحهای پژوهشی،  مزارع تحقیقاتی
 • امور پشتیبانی برنامه ها و دوره های آموزشی  
 • امور پشتیبانی، خدماتی و تاسیساتی مرکز  
 • امور پشتیبانی از مزارع تولیدی و فروش محصولات  مرکز
 • نظارت بر امور خدماتی و فنی در واحدهای تابعه   
 • امور حقوقی، دعاوی و امور مستند سازی املاک مرکز   
 • امور معاملات و تنظیم قراردادهای مرکز    

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0