دکتر ندا مفتون آزاد

                                                 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس مرتبه علمی : دانشیار  
                                               37203263_071    37206376_071                                              n.maftoonazad@areeo.ac.ir                                    
         
   
         
         
   
   

 

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0