معاونت آموزشی

 

 

 

 

          

دکتر آرمان بخشی جهرمی

معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

مرتبه علمی : استادیار

                                      

           a.bakhshij@areeo.ac.ir

 37203263_071                  37206376_071

 

                     

 

 

 

          

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0