پنج‌شنبه, 8 آبان 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  • ساعت : ۰:۱۵:۳
  • کد خبر : ۱۳۱۳۶۸
گام بلند محققین استان پهناور فارس با  مشاركت در ارقــام جدیــد زراعــی  به عنــوان تخصصی تریــن نهــاده تولیــد، درسال جهش تولید

 گام بلند محققین استان پهناور فارس با  مشارکت در ارقــام جدیــد زراعــی 
به عنــوان تخصصی تریــن نهــاده تولیــد، درسال جهش تولید 

ارقــام جدیــد زراعــی به عنــوان تخصصی تریــن نهــاده تولیــد، نقــش به ســزایی در افزایــش پتانســیل وسـطح زیـر کشـت محصـوالت کشـاورزی دارنـد. بی شـک عرصـه حـال حاضـر کشـاورزی کشـور بـه شـدت نیازمنــد تکنولوژی هــای بــه روز و جدیــد تحقیقاتــی در حــوزه معرفــی ارقــام زراعــی و باغــی می باشــد، درایــن راســتا عواملــی ماننــد: تغییــر اقلیــم، افزایــش جمعیــت، کمبــود منابــع آبــی وکاهــش ســطوح قابــل کشــت، اهمیــت موضــوع را بیــش از پیــش روشــن می ســازد. تبییــن نیازهــای بخــش کشــاورزی کشــور، بویژه در سال جهش تولید و در راستای سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تات،  تامین امنیت غذایی کشور با گســترش همــکاری و هم فکــری بــا نیروهــای کارآمــد متخصص و محقق و بخش اجرا و همچنیــن تقویــت بهبــود روابــط بین الملــل بــا مراکــز تحقیقاتــی مطــرح دنیــا از مهمتریــن سیاســت های پیــشروسـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـرای دسـتیابی بـه ارقـام جدیـد زراعـی و باغـی به شـمار می آیند در راستای سیاست مذکور به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس محققین بخش تحقیقات زراعی باغی این مرکز آقایان یاسایی ، حسنی، طهماسبی، دهشور و عطار زاده در معرفی رقم جدید جو آبی  به نام « نوبهار « با ویژگی های:  سازگاری خاص با مناطق گرم و مرطوب شمال کشور، پتانسیل عملکرد مطلوب و وزن هزار دانه بالا و .... مشارکت موثر داشته و با توجه به ابلاغ معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت استفاده ترفیع یکساله،  از محققین نامبرده شده  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، توسط رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به لحاظ این مشارکت تقدیر بعمل آمده است. 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها