پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

وزارت جهاد كشاورزي

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

رزومه (CV)

                                                 

نام و نام خانوادگی: حمید حسینی مرندی

موقعیت شغلی: عضو هیات علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

مرتبه علمی : استادیار پژوهشی پایه 26

پست الکترونیکیh.hoseinim@areeo.ac.ir  ; 

hhmarand@gmail.com
 تحصيلات:

- دكتري علوم و مهندسي آبخيزداري، علوم و تحقيقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامي،ايران، 1393

- كارشناسي ارشد زمين شناسي(چينه شناسي)، دانشگاه اصفهان، ايران، 1372

- كارشناسي زمين شناسي(آب شناسي)، دانشگاه شيراز ، ايران، 1369

 

جوايز و افتخارات:

- محقق برتر بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، مركز تحقيقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، هفته پژوهش، 1386.

- محقق نمونه سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان، هفته پژوهش، 1380.

 

زمينه تحقيقاتي

- آب‌هاي زيرزميني
- بهره‌برداري از سيلاب و بيابانزدايي

- فرسایش و رسوب

 


 مسئولیت ها

- معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

- معاون پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان و بلوچستان 1382 -1380

- مدير شركت خدمات مهندسي جهاد سيستان و بلوچستان 1380 -1378

- معاون پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان و بلوچستان 1378 -1376

- رئیس بخش تحقيقات آبخيزداري مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام سيستان و بلوچستان 1376 -1375

- معاون بخش تحقيقات منابع طبيعي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام سيستان و بلوچستان 1375 -1374 انتشارات

 پايان نامه ها

- حسيني مرندي، حميد.(1393). مدیریت کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از تحلیل سری های زمانی و GIS (مطالعه موردی: دشت شیبکوه فسا در حوضه رودخانه شور)، پايان‌نامه دوره  دکتری تخصصی(به راهنمايي دكتر محمد مهدوی، دکتر حسن احمدی)، دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات تهران، ايران.
- حسيني مرندي، حميد. (1372). بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه فوقاني در جنوب شرقي درياچه بختگان ، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.

- حسيني مرندي، حميد. (1369). مطالعه سينك هول‌هاي كوه گر و نقش آن‌ها در تعيين جهت جريان آب زيرزميني، پایان نامه كارشناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران.

 

كتاب

- فياض، محمد، حميد حسيني مرندي و محمد حسين صندوقداران. (1379). شناخت مناطق اکولوژیک سیستان و بلوچستان(شیت خاش)، انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، شماره انتشار 245 – 1379، تهران، ايران.

 

مقالات

مجلات علمي

حسینی مرندی، حمید. مهدوی، م.، احمدی، ح.، معتمدوزیری، ب.، و عادلپور، ع. (2014). ارزیابی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از آنالیز خوشه ای در آبخوان شیبکوه حوزه آبخیز شور، مجله حفاظت منابع آب.

- حسینی مرندی، حمید. مهدوی، م.، احمدی، ح.، معتمدوزیری، ب.، و عادلپور، ع. (2014). آنالیز عوامل اصلی سریهای زمانی و تعیین فاکتورهای اصلی کیفیت آب زیرزمینی دشت شیبکوه. مجله تحقیقات علمی

- حسینی مرندی، حمید. مهدوی، م.، احمدی، ح.، معتمدوزیری، ب.، و عادلپور، ع. (1395).  تغییرات آب زیرزمینی در یک آبخوان کم عمق منطقه خشک با استفاده از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی ارتفاع، هدایت الکتریکی و دمای آب زیرزمینی، مجله مرتع و آبخیزداری، دانشگاه تهران.


- خسروشاهي، م.، عهديه، ك. و حميد، ح. 1390. مقايسه قلمرو بيابان‌هاي زمين- اقليم شناسي ايران. فصل‌نامه علمي - پژوهشي مرتع و بيابان ايران. شماره2 – 18 . تابستان 1390. تهران.- حسيني مرندي، ح، سادات، فيض نيا. 1387. بررسي نقش ويژگي‌هاي بافتي رسوبات در منشاء يابي رسوبات بادي (مطالعه موردي غرب ايرانشهر). فصل‌نامه منابع طبیعی ایران. دانشگاه تهران. شماره72 – 73 . تابستان 1387. تهران.

- حسيني مرندي، ح. 1385. خوشاب روشي سنتي مهار و بهره‌برداري از سيلاب. فصل‌نامه جنگل و مرتع. سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري كشور. شماره72 – 73 . زمستان 1385. تهران.

- حسيني مرندي، ح. 1385. هوتك روشي سنتي مهار و بهره‌برداري از سيلاب. آب وآبخيز. مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري. شماره72 – 73 . زمستان 1385. تهران.

- حسيني مرندي، ح. 1384. سامانه "دربند" روشي سنتي براي كنترل و بهره‌برداري از سيلاب در مناطق كوهستاني بلوچستان. نشريه آب وآبخيز. مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري. جلد1_شماره2_ص:29_34. تهران.

- حسيني مرندي، ح. 1384. سامانه "دگار" روشي سنتي براي كنترل و بهره‌برداري از سيلاب در منطقه دشتياري چابهار. نشريه آب وآبخيز. مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري. جلد1_شماره3_ص:29_68. تهران.

 

كنگره ها و سمينار ها

- ملي

- سيد حميد مصباح، حميد حسيني مرندي. 1394. محدودیت‌هاي حوزه‌هاي آبخيز استان فارس.اولين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي، شيراز. مرداد 1394.

- محمدحسين خليفه، غلامرضا لشكري پور، حميد حسيني مرندي. 1392. مكان يابي سدهاي زيرزميني. هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران. دانشگاه فردوسي مشهد. مشهد. 1392.

- حميد حسيني مرندي، مصباح، نكوييان. 1392. اصلاح الگوي كشاورزي متناسب با كيفيت آب زيرزميني براي پايداري بيشتر توليد. همايش ملي راهكارهاي پيش رووي بحران آب در ايران و خاورميانه. شيراز. بهمن 1392.

- حميد حسيني مرندي، مجيدي، جوكار. 1392. نقش سيلابهاي فصلي در تغذيه و تغييرات كيفيت آب زيرزميني آبخوان. همايش آبخيزداري. بيرجند. بهمن 1393.

- محمدحسين خليفه، غلامرضا لشكري پور، حميد حسيني مرندي. 1392. ملزومات مطالعات ژئوتكنيكي و نقش آن در مطالعات مكان يابي سدهاي زيرزميني. هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران. دانشگاه فردوسي مشهد. مشهد. 1392.


- حسینی مرندی، حمید، حسن احمدی و عبدالعلی عادلپور.(1390). روش ها و عوامل مكان يابي سدهاي زيرزميني (با نگاهي اجمالي به استان فارس). پنجمین همایش سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور. اسفند 1390 . کرمان.- حسینی مرندی، حمید، مهرداد محمد نيا. (1390). بررسي علل مقدار زياد نيترات در آب زيرزميني حوزه‌ي آبخيز ميانجنگل فسا. پنجمین همایش سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور. اسفند 1390 . کرمان. اسفند 1390.

- حسيني مرندي و غلامرضا قهاري. (1390). توسعه و پايداري منابع آب در گربايگان با مروري بر آثار طرح پخش سيلاب. سومين کارگاه آموزشی فاز 2 توسعه پایدار اراضی حاشیه ای خشک، فسا، ایستگاه تحقیقاتی کوثر. 9 آبان 1390.

- حسيني مرندي، حميد، عبدالعلي عادلپور و غلامرضا قهاري. (1390). بررسي روش، مراحل و عوامل مكان يابي سد زيرزميني پسبند لامرد. سومين کارگاه آموزشی فاز 2 توسعه پایدار اراضی حاشیه ای خشک، فسا، ایستگاه تحقیقاتی کوثر. 9 آبان 1390.

- حسيني مرندي، حميد (1389). سدهاي زيرزميني راه كاري براي توسعه منابع آب در مناطق خشك و نيمه خشك(با نگاهي به استان فارس). دومين کارگاه آموزشی فاز 2 توسعه پایدار اراضی حاشیه ای خشک، فسا، ایستگاه تحقیقاتی کوثر. مهر 1389.

- حسيني مرندي، حميد.، ع. ولي و غ. قهاري. (1388). روند تغییرات کیفیت آب زيرزميني در دشت شیبکوه و آبخوان گربایگان. اولين کارگاه آموزشی فاز 2 توسعه پایدار اراضی حاشیه ای خشک فسا- ایستگاه تحقیقاتی کوثر.

- رحماني، م.، مصباح، س.ح. و حسيني مرندي،ح. (1388). بررسي اثر افت آب زير زميني بر ايجاد خندق در دشت نيريز فارس. پنجمين همايش ملي آبخيزداري، انجمن آبخيزداري ايران و دانشگاه گرگان، گرگان.

- محمدنيا،م.، غ، قهاري.، ح، حسيني مرندي و م، اميري. (1388). آب های زیرزمینی و امنیت انسان (مطالعه موردي :شيبكوه فسا). اولين کارگاه آموزشی فاز 2 توسعه پایدار اراضی حاشیه ای خشک فسا- ایستگاه تحقیقاتی کوثر

- حسيني مرندي، حميد. (1386). بررسی طوفان‌هاي ماسه‌ای در منطقه‌ي ايرانشهر، اولين همايش منطقه اي منابع طبيعي و محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان، ارسنجان.

- قهاري، غ. و حسيني مرندي، ح. (1386). آبخوانداري، راهكاري مناسب براي تقويت كيفي و كمي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقاتي كوثر). اولين همايش منطقه اي علوم كشاورزي و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي فسا، فسا.

- مصباح، س.ح.، حسيني مرندي،ح. و رهبر،غ. (1386). دانش بومي مديريت حوزه‌هاي آبخيز در مناطق خشك و نيمه خشك، مطالعه موردي: استان فارس. چهارمين همايش ملي آبخيزداري، انجمن آبخيزداري ايران و دانشگاه تهران، تهران.

- حسيني مرندي، حميد و ع. ولي. (1385). تغييرات كيفيت آب زيرزميني در آبخوان گربايگان. چهارمين همايش ملي مديريت پايدار اراضي حاشه‌اي خشك. فسا- ایستگاه تحقیقاتی کوثر.

- حسيني مرندي، حميد. (1384). تامين آب در مناطق خشك با گزينش روش‌هاي مناسب‌تر استحصال سيلاب (بررسي موردي پخش سيلاب و سد). دومين همايش ملي مديريت پايدار اراضي حاشه‌اي خشك. فسا- ایستگاه تحقیقاتی کوثر.

- حسيني مرندي، حميد. (1384). نقش سازه‌هاي سنتی بهره برداری از سيلاب در كنترل رسوب حوضه‌هاي‌آبخيز عمان و ماشكيد. دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان.

- حسيني مرندي،ح. 1384. بررسي دانه‌بندي، كاني شناسي و شكل شناسي تپه‌هاي ماسه بادي غرب ايرانشهر. مجموعه مقالات نهمين كنگره علوم خاك ايران. مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، انجمن علوم خاك ايران . تهران.

- حسيني مرندي، حميد. (1384). افول روش‌هاي سنتي بهره‌برداري از سيلاب و تشديد آثار خشكسالي در بلوچستان. مجموعه مقالات كنفرانس بين‌المللي مخاطرات زمين و بلاياي طبيعي. تبريز.

- حسيني مرندي، حميد. (1384). منشاء يابي تپه‌هاي ماسه‌اي و نقش آن در بيابان زدايي. مجموعه مقالات كنفرانس بين‌المللي مخاطرات زمين و بلاياي طبيعي. تبريز.

- حسيني مرندي، حميد. (1382). بررسي ارتباط بين سنگ‌شناسي، تكتونيك و نفوذپذيري با فرسايش پذيري واحدهاي زمين شناسي. مجموعه مقالات اولين همايش ملي آبخيزداري و مديريت استحصال آب. پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.

- حسيني مرندي، حميد. (1382). معرفي روش‌هاي سنتي مهار و بهره‌برداري از سيلاب در سيستان و بلوچستان. مجموعه خلاصه مقالات اولين همايش دانش بومي . زاهدان.

- حسيني مرندي، حميد. (1382). نقش پخش سيلاب كاسكين در كاهش توسعه شنزارهاي منقه ايرانشهر. مجموعه مقالات سومين همايش ملي آبخوانداري. مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.

- حسيني مرندي، حميد. (1379). اهميت زمين شناسي در انتخاب محل طرح‌هاي پخش سيلاب. مجموعه مقالات دومين همايش ملي آبخوانداري. مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري. تهران.

- حسيني مرندي، حميد. (1377). بررسي پتانسيل‌هاي مصالح ساختماني و سازه‌اي در استان سيستان و بلوچستان. اولين همايش پتانسيل‌هاي معدني و صنعتي استان سيستان و بلوچستان،سال، زاهدان.

 

نشريه فني

- قهاري،غلامرضا، حميد حسيني مرندي، مريم اميري و حجت اله كشاورزي. 1387. مجموعه مقالات علمي- مرتبط با طرح آبخوانداري گربايگان فسا ( جلد 1 و جلد 2). (گردآوري). مرکز اسناد و مدارک علمی جهاد کشاورزی. تهران. شماره 354/88.

- پاكپرور، مجتبي، حميد حسيني مرندي، غلامرضا قهاري و همكاران .1387. مجموعه مقالات سومين و چهارمين كارگاه‌هاي آموزشي مديريت پايدار اراضي حاشيه‌اي خشك. مرکز اسناد و مدارک علمی جهاد کشاورزی. تهران. شماره62/89..

- حسيني مرندي، حميد، علي اصغر جوان و پوران مزاري. 1382. مجموعه مقالات علمي پژوهشگران مركز تحقيقات منابع طبيعي سيستان وبلوچستان(گردآوري)، (جلد1- منابع‌طبيعي و آبخيزداري). مركز تحقيقات منابع طبيعي سيستان و بلوچستان. زاهدان.

- حسيني مرندي، حميد، علي اصغر جوان و پوران مزاري. 1382. مجموعه مقالات علمي پژوهشگران مركز تحقيقات منابع طبيعي سيستان وبلوچستان(گردآوري)، (جلد2- علوم دامي و اقتصادي و اجتماعي). مركز تحقيقات منابع طبيعي سيستان و بلوچستان. زاهدان.

- حسيني مرندي، حميد. 1377. پيدايش برخي از گياهان عهد حاضر(ترجمه). گاهنامه علمي پژوهشي مركز تحقيقات منابع طبيعي سيستان و بلوچستان. شماره 3. زاهدان.

- حسيني مرندي، حميد و حبيب اله خوبفكر. 1376. آثار فني، اقتصادي و اجتماعي طرح‌هاي بزرگ آبي(ترجمه). گاهنامه علمي پژوهشي مركز تحقيقات منابع طبيعي سيستان و بلوچستان. شماره 2. زاهدان.

 

گزارش هاي نهايي

-بررسي نحوه بهينه سازي الگوي مصرف آبهاي زيرزميني در دشت گربايگان، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس،  سال 1395.

-  
بررسي اثرات پخش سيلاب بر تغييرات کمی آب زیرزمینی در ايستگاه پخش سيلاب گربایگان(مجری طرح)، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،  سال 1395.

- بررسي اثرات پخش سيلاب بر تغييرات کیفیت آب زیرزمینی در ايستگاه پخش سيلاب گربایگان(مجری طرح)، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،  سال 1396.

-
 بررسي اثرات پخش سيلاب بر تغييرات کمیت آب زیرزمینی با استفاده از مدلینگ در ايستگاه پخش سيلاب گربایگان(مجری طرح)، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،  سال 1395.

-
 تهیه دستورالعمل مطالعات ژئوتکنیک سدهای زیرزمینی(مجری طرح)، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،  سال 1396.

بررسي علل نیتراتی شدن منابع آب شرب در منطقه میانجنگل فسا(همکار طرح)، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس،  سال 1390.

- ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی در حوضه ی آبخیز (همکار طرح)، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،  سال 1394.

- حسيني مرندي، حميد، محمود عرب خدري و حبيب اله خوبفكر. 1382. شناسايي، مطالعه و ارزيابي روش هاي سنتي بهره برداري از سيلاب در سيتان وبلوچستان. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.- حسيني مرندي، حميد، سادات فيض‌نيا، محمدنبي گرگيج و غلامرضا افروزه راد. 1383. مطالعه ی سنگهای زسوبی غرب ایرانشهر و نقش آن ها در منشأ شنزارهای منطقه. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- حسيني مرندي، حميد، مرضيه تابع، محمد حسين صندوقداران. 1380. تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده‌هاي بياباني ايران(سيستان و بلوچستان). انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- حسيني مرندي، حميد، مجتبي پاكپرور، حسين هاشمي. 1390. بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات كمي آب زيرزميني در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان با استفاده از مدل. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. (در دست بررسي و داوري)

- حسيني مرندي، حميد، عبدالعلي ولي، غلامرضا قهاري و عبدالعلي عادلپور. 1390. بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات كمي آب زيرزميني در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. (در دست بررسي و داوري)

- حسيني مرندي، حميد، غلامرضا رهبر .1390. بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات كيفي آب زيرزميني در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. (در دست بررسي و داوري)

- محمد نيا، مهرداد، حميد حسيني مرندي، محمدجواد روستا.1390. بررسی علل نیتراته شدن منابع آب شرب روستایی منطقه میانجنگل فسا و راههای رفع آن . انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.(در دست بررسي و داوري)

- سنجري، غلامرضا، حميد حسيني مرندي و حبيب اله خوبفكر. 1378. تهيه شناسنامه حوزه‌هاي آبخيز استان سيستان و بلوچستان. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- صندوقداران، محمدحسين و حميد حسيني مرندي . 1379. شناسایی مناطق شور و شور روی های استان سیستان و بلوچستان. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- حسيني مرندي، حميد، حبيب اله خوبفكر و محمدرضا بيرجندي. 1380. بازنگري در گرايش هاي تحقيقاتي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان سيستان و بلوچستان. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- خوبفكر، حبيب اله، حميد حسيني مرندي و محمدرضا بيرجندي. 1380. توسعه منابع مالي مركز مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام . انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- شفيعي، حبيب اله، حميد حسيني مرندي و غلامحيدر زورقي. 1385. بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك ايستگاه پخش سيلاب پسكوه. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- شفيعي، حبيب اله، حميد حسيني مرندي. 1385. بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات نفوذپذيري خاك در ايستگاه پخش سيلاب پسكوه. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- شفيعي، حبيب اله، حميد حسيني مرندي و سروري ن‍ژاد. 1385. بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصلخيزي خاك در ايستگاه پخش سيلاب پسكوه. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- رهبر، غلامرضا، حميد حسيني مرندي. 1385. بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك ايستگاه پخش سيلاب گربايگان. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- رهبر، غلامرضا، حميد حسيني مرندي. 1385. بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات نفوذپذيري خاك در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

- رهبر، غلامرضا، حميد حسيني مرندي. 1385. بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصلخيزي خاك در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي


-   
مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري – آبخوان شهر فسا(گزارش فنی درون سازماني)، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،  سال 1387.


 
طرحهاي پژوهشي

 

1 شناسايي، مطالعه و ارزيابي روش هاي سنتي بهره برداري از سيلاب در سيتان وبلوچستان مجري 1379 1381

2 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده‌هاي بياباني ايران(سيستان و بلوچستان) مجري 1378 1382

3 مطالعه ی سنگهای زسوبی غرب ایرانشهر و نقش آن ها در منشأ شنزارهای منطقه مجري 1379 1381

4 تهيه شناسنامه حوزه‌هاي آبخيز استان سيستان و بلوچستان همكار 1375 1380

5 شناخت مناطق اکولوژیک سیستان و بلوچستان(شیت خاش) همكار 1374 1376

6 شناسایی مناطق شور و شور روی های استان سیستان و بلوچستان همكار 1379 1381

7 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك ايستگاه پخش سيلاب پسكوه همكار 1380 1385

8 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات نفوذپذيري خاك در ايستگاه پخش سيلاب پسكوه همكار 1380 1385

9 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصلخيزي خاك در ايستگاه پخش سيلاب پسكوه همكار 1380 1385

10 توسعه منابع مالي مركز مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام همكار 1380 1385

11 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك ايستگاه پخش سيلاب گربايگان همكار 1380 1385

12 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات نفوذپذيري خاك در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان همكار 1380 1385

13 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصلخيزي خاك در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان همكار 1380 1385

14 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات كمي آب زيرزميني در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان مجري 1384 1389

15 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات كيفي آب زيرزميني در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان مجري 1384 1389

16 بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات كمي آب زيرزميني در ايستگاه پخش سيلاب گربايگان با استفاده از مدل مجري 1384 1389

17 بازنگري در گرايش هاي تحقيقاتي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان سيستان و بلوچستان مجري 1380 1381

18 تهیه دستورالعمل بررسي ژئوتکنیک سدهای زیرزمینی مجري 1388 1389

19 بررسی علل نیتراته شدن منابع آب شرب روستایی منطقه میانجنگل فسا و راههای رفع آن همكار 1389 1390

20 بررسي و شناخت ويژگي‌هاي رودخانه‌ها و مسيل‌هاي استان فارس همكار 1389 1394

21 بررسي تاثير عمليات آبخيزداري بر تغييرات كمي و كيفي آبهاي زيرزميني در حوزه‌هاي آبخيز همكار 1389 1390

22 بررسي تاثير سازه‌هاي مكانيكي كنترل رواناب و رسوب بر ذخيره رواناب در حوزه‌هاي آبخيز ناظر 1389 1390

23 بررسی میزان جریان زیر سطحی در محل ایستگاههای هیدرومتری حوزه‌های انتخابی آبراهه‌های منتهی به مرز‌های جنوب غربی و خلیج فارسهمكار 1389 1391

24 بررسی اثر پخش سیلاب بر رسوب شناسی مخروط افکنه آبرفتی ایستگاه کوثر 1395-1393

25 طراحي سامانه پشتيباني تصميم‌گيري DSS در تعيين مناسبترين روش حفاظت خاك در زير حوضه‌هاي مارني آبخيز مهارلو 1395-1393

26 گروه بندی و تعیین شاخص های فرسایش پذیری مارنهای غرب حوزه آبخیز مهارلو 1396 -1395

27 پایش روند خشکیدگی تالاب بختگان  و نقش آن در تولید گرد و غبار، 1400 – 1395

28 پایش عوامل اقلیمی موثر بر پدیده گرد و غبار و ماسه ای روان(فرسایش بادی) در ایران؛فارس (همکار طرح) – 1398 -1396

29 پایش روند خشکیدگی تالاب مهارلو  و نقش آن در تولید گرد و غبار (همکار طرح)، 1400 – 1395

30 اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرحهای آبخیزداری(حوزه های منتخب فارس)، (همکار طرح).  1398 – 1396

31 اثرات سازه های آبخیزداری اجرا شده  بر ذخیره آب و کاهش رسوب در حوضه ی آبخیز (ناظر طرح)،

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی

خليفه، محمدحسين. (1394).مكان يابي سد زيرز ميني حوضه سد زيرزميني پسبند لامرد، ، کارشناسی ارشد، دانشکره علوم، دانشگاه فردوسي مشهد.  

جمشیدی، معصومه.(1394).کاربرد مدلهای چند معیاره در مکان يابي سد زيرزميني در دشت داراب، استان فارس، کارشناسی ارشد. دانشكده كشاورزي، دانشگاه زابل.

 


بوستاني، سعيد. (1385). تعيين اثر گنبد نمكي در منطقه دهرم (استان فارس) بر روي منابع آب و خاك و تعيين ضريب پخشيدگي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز.

هاشمي، حسين. (1387). برآورد كمي ميزان تغذيه و اثرات پخش سيلاب بر منابع آب زيرزميني دشت گربايگان فسا، استان فارس با استفاده از نرم افزار MODFLOW . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز.

 

مهدی زاده، حجت اله ( 1388) مطالعه ی فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تل سیبکی اقلید فارس ، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی فارس، کارشناسی.

میرسلیمانی، حسن ( 1388). مطالعه ی فرسایش و رسوب حوضه آبخیز امامزاده اسماعیل اقلید فارس ، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی فارس، کارشناسی

چراغی، هادی.(1389). بررسی روش های بهره برداری از آب زیرزمینی و  نوسانات سفره آب زیرزمینی در دشت شیبکوه فسا، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی فارس، کارشناسیسایر فعاليت ها

داور علمی: اولين همايش آبخيزداري شهري(زاهدان)، اولين همايش دانش بومي(زاهدان)، همايش مديريت پايدار اراضي حاشيه‌اي خشك(6 دوره)

 

 مشاوره در 50  طرح مطالعاتی  شامل مطالعه زمین‌شناسی، منابع آب و داوری گزارش های مطالعاتی زمین شناسی، آبخیزداری، محیط زیست و گردشگری،


تدریس دروس زمین شناسی، استحصال آب باران، تغذیه مصنوعی، آب زیرزمینی، فرسایش و رسوب، ژئومرفولوژی، تفسیر عکس های هوایی در دوره های کاردانی و کارشناسی 

عضویت در انجمن زمین شناسی ایران، انجمن آبخیزداری ایران، انجمن علوم آب ایران.


 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0