پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشارکت در معرفی ارقام جدید در دوسال اخیر
خلاصه

رقم منوژرم جدید چغندرقند مناسب برای کشت در شرایط آلوده به بیماریهای

ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه 

محقق مسئول معرفی رقم: محسن آقائیزاده

سایر همکاران: محسن بذرافشان، سعید دارابی و کیوان عبدالهی

کارکنان بخش تحقیقات چغندرقند

 

رقم سینا به عنوان دومین رقم داخلي مقاوم به ريزومانيا و پوسيدگي ريشه چغندرقند معرفي شده‌ است. والدهای پدری و مادری این رقم حامل ژن مقاومت به بیماری ریزومانیا هستند و مقاومت آن به پوسیدگی ریزوکتونیائی از نوع چندژنی بوده و از پایه پدری منشاء میگیرد. این هیبرید جدید، یک رقم دیپلویید منوژرم با مقاومت دوگانه به ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه بوده و مناسب کشت بهاره در مناطق مختلف کشور نظیر فارس، اصفهان، خراسان، آذربایجان‌غربی و سایر مناطق آلوده است. رقم سینا در مناطق غیرآلوده نیز در مقایسه با ارقام نرمال داخلی و خارجی از عملکرد ریشه و شکر مناسبی برخوردار است.

 

 

 

 

خلاصه

رقم منوژرم جدید چغندرقند مناسب برای کشت در شرایط آلوده به بیماریهای

ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه 


محقق مسئول معرفی رقم: اباذر رجبی

سایر همکاران: سعید دارابی، مستانه شریفی و طمراث البرزی

کارکنان بخش تحقیقات چغندرقند

 

رقم دنا به عنوان اولين رقم داخلي مقاوم به ريزومانيا و پوسيدگي ريشه چغندرقند معرفي شده ‌است. والدهای پدری و مادری این رقم حامل ژن مقاومت به بیماری ریزومانیا هستند و مقاومت آن به پوسیدگی ریزوکتونیائی از نوع چندژنی بوده و از پایه پدری منشاء میگیرد. این هیبرید جدید، یک رقم دیپلویید منوژرم با مقاومت دوگانه به ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه بوده و مناسب کشت بهاره در مناطق مختلف کشور نظیر فارس، اصفهان، خراسان، آذربایجان‌غربی و سایر مناطق آلوده است. رقم دنا در مناطق غیرآلوده نیز در مقایسه با ارقام نرمال داخلی و خارجی از عملکرد ریشه و شکر مناسبی برخوردار است.

 

 

 

خلاصه

حمیدرضا خادم حمزه 

معرفی رقم برزگر برای هیبرید ALINE19* R-1031   برای کشت اول در مناطق معتدله کشور
حمیدرضا خادم حمزه 

معرفی رقم قاسم برای هیبرید ALINE1221/1*R-14   برای کشت دوم در مناطق معتدله کشور
خلاصه

محسن یاسائی 


معرفی و آزاد سازی رقم جدید گندم نان با نام آفتاب   ..... /THELIN/3/BABAXLR 42  برای کشت  در دیم زارهای مناطق گرمسیری کشور  

 محسن یاسایی و احمدرضا نیکزاد 

مشارکت در معرفی رقم رخشان برای لاین گندم نان   M-90-16 مناسب کاشت در اقلیم معتدل کشور
محسن یاسائی 


معرفی رقم قابوس برای گندم نان  دارای عمل به تنش های خشکی و گرمایی انتهایی برای کشت در دیمزارهای گرمسیری کشور 

KAUZ/PASTOR//BAV92/RAYON CMSS00M02400S-030M-030WGY-030M-9M-0Y

محسن یاسائی 

نام گذاری و آزادسازی رقم جدید گندم نان  M374/SX//2897/PORSUK/3/... جهت کشت در اقلیم سرد و معتدل دیم کشور با نام هشترودخلاصه

احمدرضا نیکزاد و عبدالکریم ذاکری  

مشارکت در معرفی رقم چمران 2 برای لاین گندم آبی S-83-3 مقاوم به زنگ زرد و قهوه ای مناسب برای مناطق گرم و خشک جنوب کشور
احمدرضا نیکزاد 

معرفی رقم افلاک    WS-89-7  برای لاین گندم آبی مقاوم به زنگ زرد و قهوه های جهت کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور 


احمدرضا نیکزاد و عبدالکریم ذاکری 

مشارکت در معرفی رقم بهاران برای جمعیت اصلاح شده گندم آبی WS-89-7  متحمل به کم آبی آخر فصل جهت کشت در شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل مناطق معتدل کشور

 

احمدرضا نیکزاد و محسن یاسائی 

مشارکت در معرفی رقم رخشان  برای لاین گندم نان  M-90-16  مناسب کاشت در اقلیم معتدل کشورخلاصه

  عبدالکریم ذاکری 

معرفی رقم افق برای لاین جدید گندم MS-84-13 برای کشت در اراضی تحت تنش شوری آب و خاک و یا لب شور در اقلیم معتدل تا نسبتا گرم کشور
عبداکریم ذاکری و احمدرضا نیکزاد

معرفی رقم چمران 2 برای لاین گندم آبی S-83-3  مقاوم به زنگ زرد و قهوه ای مناسب برای مناطق گرم و خشک جنوب کشورعبدالکریم ذاکری و احمدرضا نیکزاد


معرفی رقم بهاران برای جمعیت اصلاح شده گندم آبی WS-89-7 متحمل به کم آبی آخر فصل جهت کشت در شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل مناطق معتدل کشورعبدالکریم ذاکری 

معرفی رقم سیروان برای لاین گندم آبی WS-85-10عبدالکریم ذاکری 

معرفی رقم شوش برای جمعیت اصلاح شده گندم نان CBRK-3  کشت برای مناطق گرم و خشک جنوب کشور

عبدالکریم ذاکری و دیگران ....

معرفی رقم گندم شیراز M-75-10
 عبدالکریم ذاکری 

معرفی رقم مهرگان  برای جمعیت اصلاح شده گندم نان مقاوم به بیماری زنگ زرد ، قهوه ای و سیاه حائز کیفیت نانوایی بالا برای اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

عبدالکریم ذاکری 

معرفی رقم نارین برای جمعیت اصلاح شده گندم نان جهت کشت در مناطق با تنش شوری خاک و آب در اقلیم معتدل تا نسبتا گرم کشور

عبدالکریم ذاکری 


معرفی رقم برات برای لاین گندم نان  S-89-15  مناسب کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

عبدالکریم ذاکری 

معرفی رقم پارسی برای لاین گندم آبی M-84-18 جهت کشت در مناطق معتدل کشورعبدالکریم ذاکری 

معرفی رقم سیوند برای لاین گندم آبی M-84-18 جهت کشت در مناطق معتدل کشورعبدالکریم ذاکری

معرفی رقم جدید گندم نان به نام بهارمعرفی گونه های جدید در دو سال اخیر
خلاصه

آل حسینی ، سید اصغر

معرفی یک گونه‌ی جدید برای فون ایران به نام Systole eremodauci (Hym.: Eurytomidae) ، که نخستین بار از ایران و دومین بار در جهان گزارش می‌گردد. 

 
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0