پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

وزارت جهاد كشاورزي

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
       

 

الف- اطلاعات فردي :

نام و نام خانوادگي: عبدالحسين ضيائيان 
                           

مرتبه علمي: دانشيار پژوهش پايه 25


موقعیت شغلی: عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

آدرس محل كار: زرقان فارس، بلوار شهید بخشنده، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، بخش تحقیقات خاک و آب تلفن 07124223471   دانشگاه محل تدریس: داراب، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب.                                 

پست الكترونيك:     ziaeyan_39@yahoo.com  

ب- تحصيلات:

 • - كارشناسي، خاكشناسي، دانشگاه شيراز، ايران،شروع مهر 1357، فارغ التحصيل تير ماه 1364 با معدل كل 11/18.
 • - كارشناسي ارشد، خاكشناسي، دانشگاه شيراز، ايران، شروع مهر 1372، فارغ التحصيل شهريور 1374 با معدل كل 34/17
 • - دكتراي خاكشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، شروع بهمن ماه 1374 ، فارغ التحصيل مهر 1378 با معدل كل 89/17.

 

ج- عناوین پايان نامه به زبان اصلي:

 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تشكيل، طيقه بندي و  خصوصيات مورفولوژيكي، فيزيكوشيميائي، و كاني شناسي خاك هاي دشت دارنجان در استان فارس. استاد راهنما: دکتر علی ابطحی

 • عنوان رساله دكتري به زبان اصلي: تعيين حد بحراني عناصر كم مصرف و بررسي تاثير اين عناصر بر افزايش عملكرد و غني سازي گندم در خاك هاي آهكي. استاد راهنما: دکتر محمد جعفر ملکوتی

 

  

د- فعالیت های پژوهشی وطرحهاي تحقیقاتی اجرا شده و خاتمه يافته :


 1. 1- بررسي و تعيين اثرات ازت و فسفر بر روي عملكرد، پروتئين و تركيب برگ و خاك گندم رقم ويري در داراب فارس، 1371-1368. (مجري مسئول)

 2. 2-بررسي و تعيين اثرات ازت و فسفر بر روي عملكرد، پروتئين و تركيب برگ و خاك ذرت سينگل گراس رقم 704 در داراب فارس 1372-1368. (مجري مسئول)

 3. 3-تعيين آب مصرفي گندم رقم فلات به روش گراويمتري در داراب فارس، 1372-1369. (مجري مسئول)

 4. 4-تعيين آب مصرفي پنبه رقم بختگان با استفاده از طشتك تبخير كلاس A،  در داراب فارس، 1372-1369. (مجري مسئول)

 5. 5-تعيين آب مصرفي ذرت رقم سينگل كراس 704 به روش گراويمتري در داراب فارس، 1372-1369. (مجري مسئول)

 6.  6-طرح ملي تعيين حد بحراني فسفر و پتاسيم در گندم در كشور، 1372-1371. ( مجري مسئول داراب)

 7.  7-طرح ملي توازن پتاسيم در گندم در كشور ، 1372-1371. ( مجري مسئول داراب)

 8. 8-طرح ملي تهيه نقشه حاصلخيزي دشت داراب، 1372-1371. ( مجري مسئول داراب)

 9. بررسي اثرات مصرف گوگرد بر كاهش زردي چغندر قند در كرج، 1379-1376. ( مجري مسئول كرج)

 10.  9-طرح ملي تعيين حد بحراني عناصر كم مصرف براي گندم آبي در ايران ( مجري مسئول فارس)، 1379-1376.


10- طرح ملي تعيين حد بحراني عناصر كم مصرف براي گندم آبي در ايران ( مجري مسئول فارس)، 1379-1376.


 11.Study on the effects of micronutrients and different amounts and sources of potassium on the yield and quality of different crops and fruit Tress supervisors and Coordinators: Prof. M. J. Malakouti. Dr. A. H. Ziaeyan , Mrs. Khadem., Mr. M. R. Balali, Dr. M. S. Doroudi and Mr. M. shahabian (SWRI  & IPI).

 

12.   بررسي و تعيين اثرات ازت و فسفر بر روي عملكرد، پروتئين و تركيب برگ و خاك گندم رفم فلات در داراب فارس ، 1370-1367. (ساير مجريان)

13. بررسي و تعيين اثرات ازت و فسفر بر روي عملكرد پنبه رقم بختگان در داراب فارس ، 1369-1367. ( ساير مجريان)

14. بررسي اثرات پتاسيم در كاهش بيماري بوته ميري پنبه در داراب، 1369-1367. ( ساير مجريان)

15.  تعيين آب مصرفي جو رقم كارون به روش گراويمتري در داراب فارس، 1373-1370. ( ساير مجريان)

16.  بررسي اثرات متقابل پتاسيم و ازت بر عملكرد كمي و كيفي گندم رقم فلات، 1374-1371. ( ساير مجريان )

17.  طرح ملي بررسي اثرات مصرف گوگرد و روي بر عملكرد كمي و كيفي ذرت دانه اي در كشور (هماهنگ كننده)،1382-1380.

18. طرح ملي اثرات مصرف آهن و روي بر عملكرد پنبه رقم بختگان در شرايط شور ( هماهنگ كننده)، 1383-1381.

19.طرح ملي اثرات مصرف روي و بر بر ميزان دانه بستن دانه در ذرت ( هماهنگ كننده و مجري مسئول)، 1385-1382.

20. طرح ملي مقايسه چند نوع كود فسفاته ميكروبي و شيميايي در زراعت ذرت( علوفه اي و دانه اي ) ( هماهنگ كننده و مجري مسئول)، 1386-1383.

21. طرح ملی دستيابي به دانش فني توليد كود بيولوژيك ازتوباكتر براي مزارع گندم (مجری استانی). 1386-1383.

22. طرح ملی بررسي اثرات آهن  و روي بر عملكرد كمي و كيفي پنبه در شرايط شور (هماهنگ کننده ملی). 1383-1381.

23. طرح ملی بررسي اثرات منابع و مقادير مختلف گوگرد بر افزايش توليد و بهبود كيفيت گندم (هماهنگ کننده ملی). 1385-1383.

24. طرح ملی بررسي تاثير روش جايگذاري كودهاي نيتروژن بر افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گندم و افزايش كارائي كود  در زرقان فارس (مجری). 187-1384.

25. طرح ملی بررسی کارائی مایه تلقیح های مختلف برای افزایش تثبیت نیتروژن و عملکرد سویا (مجری استانی) در زرقان فارس. 1388-1386.

26.طرح ملی مقايسه اثر كود كامل ماكرو آبياري در دو روش خاكي و كود آبياري در عملكرد گندم در زرقان فارس. (مجری استانی). 1387-1384

27. طرح ملی تعيين غلظت مناسب ازت و عناصر كم مصرف در كود آبياري گندم (مجری استانی). 1387-1384.

28. بررسی اثربخشی کود زیستی نیتروژین در زراعت گندم  در زرقان فارس (مجری استانی). 1390-1388.

29. بررسی اثر بخشی کود زیستی بیوفارم در زراعت گندم در زرقان فارس ( طرح خاص در نقاط مختلف كشور) (مجری استانی 1390-1388.

 1.  
  1. International joint project between SWRI & IPI: Study on the effects of different amounts and sources of potassium on the yield and quality of corn. Supervisors and Coordinators:  A. H. Ziaeyan,
  2. International joint project between SWRI & IPI: Study on the effects of micronutrients and different amounts and sources of potassium on the yield and quality of corn in permanent plots 

32.  بررسی اثر بخشی کود زیستی BMI در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص به شماره 88001-8807-10-01410، 1391-1389 .


33. بررسی اثر بخشی کود زیستی BSOI-2 در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص به شماره 88001-8807-10-01410، 1391-1389 .

34.  بررسی اثر بخشی کود زیستی BPL-5   در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص به شماره 88001-8807-10-01410، 1391-1389 .

35. افزايش كارايي كودهاي پرمصرف و بررسي نقش گوگرد و منيزيم بر افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گندم به شماره  0000-8303-06-180000-100-1

36.  بررسی تاثیر  منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی در تامین  فسفر مورد نیاز گیاه  در کشت گندم – ذرت در كرت-هاي دائم.

37.   تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم خاکورزی مرسوم تحت شرايط مختلف رطوبتي براي زراعت گندم به شماره 91005-9154-10-50-14

38. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم بي خاکورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي براي زراعت گندم به شماره 91003-9154-10-50-14

39. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم بي خاکورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي براي زراعت ذرت به شماره 92006-9154-10-50-14.

 

م- فعالیت های اجرایی

1-معاونت بخش شیمی و حاصلخیزی خاک موسسه خاک و آب کشور

2-مدیر گروه خاکشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب به مدت 15 سال

3-مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی چغندر قند در سطح 40 هکتار در کرج

4-مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی گوجه فرنگی و خیار سبز گلخانه هیدروپونیک در ساوه

5-مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی 15 هکتار مرکبات کاری در داراب

6-مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی 75 هکتار گوجه فرنگی در منطقه دشت صفا رودان

7-مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های گیاه گوجه فرنگی در سطح دو هکتار گوجه فرنگی گلخانه ای


  


و- انتشارات:

 

كتب :


1. ضيائيان، عبدالحسين. 1382. استفاده از عناصر كم مصرف در كشاورزي. نشر كشاورزي، كرج، ايران.


2. ضيائيان، عبدالحسين.محسن سيلسيپور و فرشچي .1385. اصول تغذيه پنبه. انتشارات نشر دانش، تهران.


3. ضيائيان، عبدالحسين. 1384. مس. فصل يازدهم كتاب نگرشي یر حاصلخیزی خاک های ایران. تاليف محمد جعفر ملکوتی پیمان کشاورز. صفحات 368 – 349. انتشارات سنا، تهران، ایران. 


4. محمد مهدی طهرانی،فرهاد مشیری، محمد نبی غیبی، حامد رضایی، پیمان کشاورز، محمد خسین داوودی، عبدالحسین ضيائيان، فریدون نوقلی پور، عزیز مجیدی، ماشاالله خسینی، سعید سعادت، هادی اسدی رحمانی، زهرا خادمی، مخمد رضا بلالی و مهرزاد مستشاری. 1393. برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 1404-1393. جلد دوم.  ناشر موسسه تحقیقات خاک و آب.


5. ضیائیان، عبدالحسین، قرنجیکی، عبدالرضا، محسن سلسیپور، حمید رضا ذبیحی، محمد مهدی طهرانی، حامد رضایی و پیمان کشاورزی. 1394.  دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه پنبه. ناشر موسسه تحقیقات خاک و آب.


مقالات:
 1. 1.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي. 1377. بررسي اثرات كودهاي محتوي عناصر ريز مغذي و زمان مصرف آنها در افزايش توليد ذرت. مجله علمي پژوهشي خاك و آب. جلد 12 شماره 1.

 2. 2.ضيائيان، عبدالحسين، محمد جعفر ملكوتي و محمد جواد عابدي. 1378. اثر مصرف مس بر افزايش توليد گندم در خاكهاي شديدا آهكي استان فارس، مجله علمي پژوهشي خاك و آب. جلد 13 شماره 1.
 3. 3.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي . 1378. بررسي گلخانه اي اثرات مصرف آهن، منگنز، روي و مس بر توليد گندم در خاكهاي شديدا‌ آهكي، مجله علمي پژوهشي خاك و آب. جلد 12 شماره6.

 4. 4.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي . 1378. تاثير مصرف سولفات منگنز بر توليد گندم در تعدادي از خاكهاي شديدا‌ آهكي استان فارس، مجله علمي پژوهشي موسسه تحقيقات خاك و آب. جلد 12 شماره6.

 5. 5.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي . 1378. تاثير مصرف سولفات روي بر رشد و عملكرد گندم در تعدادي از خاكهاي شديدا‌ آهكي استان فارس، مجله علمي پژوهشي موسسه تحقيقات خاك و آب. جلد 12 شماره6.

 6. 6.ضيائيان، عبدالحسين، رضا وكيل، محمد جعفر ملكوتي، عباس سعيدي و فرهاد خرسندي. 1379. بررسي كودپذيري ارقام پيشرفته گندم در منطقه قم. ، مجله علمي پژوهشي موسسه تحقيقات خاك و آب. جلد 12 شماره13.

 7. 7.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي . 1379. تاثير مصرف آهن بر توليد گندم در تعدادي از خاكهاي شديدا‌ آهكي استان فارس، مجله علمي پژوهشي موسسه تحقيقات خاك و آب. جلد 12 شماره 13.

 8. 8.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي. 1379. اثرات كودهاي حاوي عناصر ريز مغذي و زمان مصرف ان ها در افزايش توليد و غني سازي ذرت. مجله علمي – ترويجي زيتون. شماره 146. دي ماه 1379.

 9. 9.ضيائيان، عبدالحسين، محمد لطف الهي و محمد جعفر ملكوتي، 1380. نقش مديريت مصرف بهينه كود در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ذرت دانه اي كشور (يادداشت فني). مجله علمي پژوهشي خاك و آب. جلد 12 شماره 14.

 10. 10.ملكوتي محمد جعفر، بهزاد قره ياضي،  ... و عبدالحسين ضيائيان. 1380. غني سازي محصولات كشاورزي روشي موثر در افزايش عملكرد و ارتقاء سلامت جامعه (يادداشت فني). مجله علمي پژوهشي خاك و آب. جلد 12 شماره 14.

 11. 11.ملكوتي محمد جعفر، عباس كشاورز،  ... ، عبدالحسين ضيائيان ، ...، 1380. مصرف بهينه كود اساسي ترين روش براي ارتقاء كيفي نان هاي توليدي در كشور جامعه (يادداشت فني). مجله علمي پژوهشي خاك و آب. جلد 12 شماره 14.

 12. 12.بلالي، محمد رضا، محمد جعفر ملكوتي ، عبدالحسين ضيائيان، .... ، 1380. مقايسه روش هاي مختلف كودهاي عناصر كم مصرف بر عملكرد كمي و كيفي گندم آبي در استان هاي مختلف كشور. مجله علمي پژوهشي خاك و آب. جلد 15 شماره 2.

 13. 13.ضيائيان، عبدالحسين. 1385. اثرات كاربرد پتاسيم و روي در زراعت ذرت علوفه ‌اي. مجله علمي پژوهشي خاك و آب. جلد 20 شماره 1.

 14. 14.ضيائيان، عبدالحسين و علي حيدري. 1387. واكنش ذرت دانه اي به كاربرد پتاسيم و روي در يك خاك آهكي . مجله علمي پژوهشي زراعت و اصلاح نباتات . جلد 4 شماره 1. صفحات 26-15.

15.Ziaeyan, A. H. and M. Rajaie. 2009. Combibined effect of Zinc and Boron on yield and nutrients accumulation in corn. Plant Production. Vol 3. No. 3. : 35-44.


 1. 16.ضيائيان، عبدالحسين و پيمان كشاورز. 1389. افزايش كارايي نيتروژن در سيب زميني با استفاده از كودهاي نيتروژنه كندرها. مجله علمي پژوهشي خاك و آب.  جلد 2. صفحات 115-107.

 2. 17.ضيائيان، عبدالحسين، محمود نیرومند جهرمی و حمید نوشاد. 1390. عكس العمل چغندر قند به كاربرد كودهاي نيتروژنه كند رها. مجله علمي پژوهشي چغندر قند.  شماره 27(1). صفحات 99-85 .

 3. 18.ضيائيان، عبدالحسين. 1391. امکان سنجی کاربرد كودهاي فسفاتی زيستي در زراعت ذرت استان فارس. مجله علمي- پژوهشي مديريت خاك و توليد پايدار. جلد دوم، شماره اول. صفحات 125-111 .

 4. 19.ضيائيان، عبدالحسين، جلال قادري، جعفر شهابي فر، محمد رضا رفيع و مجيد بصيرت. 1391. اثرات برهمكنش گوگرد و روي بر عملكرد و غلظت عناصر غذايي ذرت دانه اي.  مجله علمي- پژوهشي مديريت خاك و توليد پايدار.

 5. 20.ضیائیان، عبدالحسین. 1391. مقایسه كود آبياري و مصرف خاكي عناصر غذايي در زراعت گندم. مجله علمي پژوهشي خاك و آب.  شماره 1، صفحات 41- 34.

 6. 21.ضیائیان، عبدالحسین، سعيد سليم پور،محسن سلسيپور، حسين صفاري و نصراله بصيراني. 1391. اثر بخشي دو نوع كود زيست فسفري در زراعت ذرت. مجله علمي پژوهشي خاك و آب.

 7. 22.فرحبخش، علیرضا، عبدالحسین ضيائيان، حسین بشارتي و لادن جوكار. 1392. نقش باكتري هاي حل كننده فسفر بر جذب عناصر غذايي و عملكرد سورگوم. مجله علمي- پژوهشي مديريت خاك و توليد پايدار.

 8. 23.هوشنگ خسروي، علیرضا توسلی، محمدحسین سدري، عبدالحسین ضیائیان، حمیدرضا ذبیحی و عفتالزمان منتظري. 1393. تأثیر مایه زنی جدایه هاي بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخصهاي رشدگندم آبی در ایران. مجله علمي پژوهشي زیست شناسی خاک.  شماره 2، صفحات 157- 149.

 

 1. Choopani, R., Khorsandi, F. and Ziaeyan, A. H. 2014.  Effects of a citrus wood biochar on phosphorous use efficiency of spinacia in a calcareous soil. Terend In Life Science. Vol 3. No. 4. : 35-44. 203-207.

 

مقالات ارائه شده در كنگره هاي داخلي و خارجي: 1. 1.ضيائيان، عبدالحسين و علي ابطحي. 1375.  ارزيابي تناسب اراضي دشت دارنجان در استان فارس، ارائه شده به پنجمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، شهريور 1375.

 2. 2.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي. 1377. بررسي اثرات كودهاي محتوي عناصر ريز مغذي و زمان مصرف آنها در افزايش توليد ذرت. ارائه شده به اولين همايش سراسري استفاده بهينه از كود و سم، كرج، اسفند 1377،

 3. 3.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي. 1377. بررسي آثار كاربرد عناصر غذائي كم مصرف بر توليد گندم در خاكهاي آهكي، ارائه شده به دومين همايش سراسري استفاده بهينه از كود و سم، كرج، اسفند 1377،
 4. 4.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي. 1377. نتايج پايلوتهاي تغذيه گياهي مويد همگاني كردن مصرف بهينه كود در كشور. ارائه شده در دومين همايش سراسري استفاده بهينه از كود و سم، كرج، اسفند 1377،

 5. 5.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي. 1378.  تعيين حدود بحراني و بررسي تاثير عناصر ريز مغذي بر افزايش عملكرد و غني سازي گندم در خاكهاي شديدا آهكي استان فارس، ارائه شده در ششمين كنگره علوم خاك ايران، مشهد مقدس، شهريور 1378.

 6. 6.ضيائيان، عبدالحسين، رضا وكيل و محمد جعفر ملكوتي. 1380.  بررسي كودپذيري ارقام پيشرفته گندم در منطقه قم. ارائه شده در هفتمين كنگره علوم خاك ايران، شهركرد، شهريور 1380.

 7. 7.بني جمالي، سيد محمد، عبدالحسين ضيائيان و محمد جعفر ملكوتي. 1380. بررسي اثرات مقادير و منابع مختلف پتاسيم بر عملكرد و كيفيت گل جعفري، خلاصه مقالات  نخستين سمينار علمي-كاربردي گل و گياهان زينتي ايران، محلات، شهريور 1380.

 8. 8.بني جمالي، سيد محمد، عبدالحسين ضيائيان و محمد جعفر ملكوتي. 1380. بررسي اثرات مقادير و منابع مختلف پتاسيم بر عملكرد و كيفيت گل مريم، خلاصه مقالات  نخستين سمينار علمي-كاربردي گل و گياهان زينتي ايران، محلات، شهريور 1380.

 9. 9.بني جمالي، سيد محمد، محمد جعفر ملكوتي و عبدالحسين ضيائيان. 1380. بررسي اثرات مقادير و منابع مختلف پتلسيم بر عملكرد و كيفيت گل گلايل، خلاصه مقالات  نخستين سمينار علمي-كاربردي گل و گياهان زينتي ايران، محلات، شهريور 1380.

 10. 10.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي. 1381. نقش روي در بهبود ميزان پروتئين دانه گندم، ارائه شده در اولين كنگره بين المللي گندم ، تهران، آبان 1381.

 11. 11.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي. 1381. نقش عناصر غذائي  در افزايش ميزان پروتئين دانه گندم، ارائه شده در اولين كنگره بين المللي گندم ، تهران، آبان 1381.

 12. 12.ضيائيان، عبدالحسين، جلال قادري، محمود رضا رمضان پور و محمد جعفر ملكوتي. 1382. نقش تغذيه اي گوگرد در توليد ذرت دانه اي. ارائه شده در اولين كنگره بين المللي گوگرد كشور ، مشهد، خرداد 1382.

 13. 13.ضيائيان، عبدالحسين، محمد حسين داودي و الهوردي روحي. 1382. نقش گوگرد در كاهش زردي چغندر قند، ارائه شده در اولين كنگره بين المللي گوگرد كشور ، مشهد، خرداد 1382.

 14. 14.داودي، محمد حسين، عبدالحسين ضيائيان، ناصر سعادتي و محمد جعفر ملكوتي. 1382. نقش كودهاي ازته كندرها و گوگرد در توليد برنج و گندم ، ارائه شده در اولين كنگره بين المللي گوگرد كشور ، مشهد، خرداد 1382.

 15. 15.ضيائيان، عبدالحسين، 1382. نقش پتاسيم و روي بر توليد و پارامترهاي رشد ذرت دانه اي، ارائه شده در هشتمين كنگره علوم خاك ايران، رشت، شهريور 1382.

 16. 16.بني جمالي، سيد محمد و عبدالحسين ضيائيان .1382. بررسي اثر مقادير و منابع مختلف كودهاي ازته دير آزار شونده در مقايسه با اوره در رشد پداژه و پداژك گلايل رقم اسكار، ارائه شده در هشتمين كنگره علوم خاك ايران، رشت، شهريور 1382.

 17. 17.بني جمالي، سيد محمد و عبدالحسين ضيائيان .1382. بررسي اثر مقادير و منابع مختلف كودهاي ازته كندرها بر عملكرد پتوس. ارائه شده در دومين سمينار علمي-كاربردي گل و گياهان زينتي ايران، محلات، مهر 1382.

 18. 18.ضيائيان، عبدالحسين . 1382. بررسي نقش روي در ميزان پروتئين دانه گندم،  ارائه شده در سومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم، كرج، اسفند 1382،

 19. 19.ضيائيان، عبدالحسين و جلال قادري . 1382. بررسي عكس العمل ذرت دانه اي به كاربرد گوگرد و روي . ارائه شده در سومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم، كرج، اسفند 1382.

 20. 20.كشاورز، پيمان و عبدالحسين ضيائيان . 1382. بررسي عكس العمل سيب زميني به مصرف كودهاي كندرهاي اوره فرمالدئيد، متيلن اوره و مقايسه ان با اوره. ارائه شده در سومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم، كرج، اسفند 1382.

 21. 21.بني جمالي، سيد محمد و عبدالحسين ضيائيان .1382.  بهينه نمودن مصرف كود ازته در گياهان گلداني با استفاده از كودهاي كندرها.  ارائه شده در سومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم، كرج، اسفند 1382.

 22. 22.حسيني فرد، سيد جواد، حسين رضائي تاج ابادي و عبدالحسين ضيائيان .1382. اثرات كاربرد سولفات اهن  و روي بر غلظت عناصر غذائي برگ و كيفيت پسته. ارائه شده در سومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم، كرج، اسفند 1382.

 23. 23.عبدالحسين ضيائيان و پيمان كشاورز . 1383.  افزايش كارائي ازت در زراعت سيب زميني با استفاده از  كودهاي ازته كند رها. ارائه شده در اولين سمينار ملي توسعه صنايع كود شيميائي و افت كش هاي نباتي ، تهران، خرداد 1383.

 24. 24.عبدالحسين ضيائيان، غلامرضا عيدي پور و سعيد راد مهر . 1383.  استفاده از اوره فرمالدئيد (كود ازته كتد رها) بجاي اوره (كود ازته محلول) در زراعت نيشكر. ارائه شده در اولين سمينار ملي توسعه صنايع كود شيميائي و افت كش هاي نباتي ، تهران، خرداد 1383.

 25. 25.ضيائيان، عبدالحسين، محمود نيرومند جهرمي، جانب اله نيازي و لادن جوكار.  1383. افزايش راندمان مصرف ازت در زراعت چغندر قند با استفاده از كودهاي ازته كندرها. ارائه شده در هشتمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران، رشت، شهريور 1383.

 26. 26.ضيائيان، عبدالحسين و مهرداد خاموش، 1384. اثرات كاربرد پتاسيم و روي در زراعت ذرت علوفه اي، ارائه شده در اولين همايش ملي گياهان علوفه‌اي كشور، مرداد 1384.

 27. 27.ضيائيان، عبدالحسين، 1384. بررسي اثرات بور و روي بر تشكيل دانه (Seed Set) در ذرت، ارائه شده در نهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، شهريور 1384.

 28. 28.ضيائيان، عبدالحسين و جلال قادري، 1384. اثرات كاربرد گوگرد و روي بر توليد و پارامترهاي رشد ذرت دانه اي، ارائه شده در نهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، شهريور 1384.

 29. 29.ميرزا شاهي، كامران، محمد برزگري، عبدالحسين ضيائيان، علي رضا پاك نژاد، جلال رنجبر و احمد بانكه ساز. 1384. نقش بور و روي بر توليد و پارامترهاي رشد ذرت دانه اي در خوزستان. ارائه شده در نهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، شهريور 1384.

 30. 30.چراتي آرائي، علي، محمد جعفر ملكوتي، محمد جواد عابدي، عبدالحسين ضيائيان و علي اسدي كنگر شاهي. 1384. تاثير روي و كادميوم بر رشد و جذب روي و كادميوم توسط گياه برنج. 1- مرحله رويشي. ارائه شده در نهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، شهريور 1384.

 31. 31.ضيائيان، عبدالحسين، 1386. اثرات كاربرد روي بر كاهش غلظت بور در ذرت ، ارائه شده در دهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، شهريور 1386.

 32. 32.ضيائيان، عبدالحسين، 1386. بررسي اثرات برهمكنش بور و روي بر عملكرد و اجزاء آن در ذرت دانه اي، ، ارائه شده در دهمين كنگره علوم خاك ايران، كرج، شهريور 1386.

 33. 33.ضيائيان، عبدالحسين، 1388. نقش عوامل خاكي بر فراهمي روي در خاكهاي آهكي ، ارائه شده در يازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان، تير ماه 1388.

 34. 34.ضيائيان، عبدالحسين، 1388. واكنش درت علوفه اي به كاربرد پتاسيم و روي در يك خاك آهكي، ارائه شده در يازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان، تير ماه 1388.

 35. 35.ضيائيان، عبدالحسين، سعيد سليم پور، محسن سيلسيپور و حسين صفارى .1389 . مقايسه كاربرد كودهاي فسفاته ميكروبي و شيميايي در زراعت ذرت در فارس. ارائه شده اولين كنگره چالش هاي كود در ايران. اسفند 1389. تهران.

 36. 36.ضيائيان، عبدالحسين و جلال قادری .1389 . كاربرد اوره فرمالدئيد در كشاورزي ايران آري يا خير؟ ارائه شده اولين كنگره چالش هاي كود در ايران. اسفند 1389. تهران.

 37. 37.ضيائيان، عبدالحسين .1389 . مقايسه كاربرد كودهاي فسفاته ميكروبي و شيميايي در زراعت ذرت در کشور. ارائه شده اولين كنگره چالش هاي كود در ايران. اسفند 1389. تهران.

 38. 38.ضيائيان، عبدالحسين .1390 .اثرات برهمكنش آهن و روي بر رشد و پارامترهاي رشد پنبه در شرايط شور. ارائه شده در دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، تبریز، شهریور ماه 1390.

 39. 39.ضيائيان، عبدالحسين .1390 . استفاده از آبياري باراني براي مطالعات كودي در زراعت گندم. ارائه شده در اولین همایش ملی آب در مزرعه. 9-8 خرداد 1391

 40. 40.فرحبخش، علیرضا، عبدالحسین ضيائيان، حسین بشارتي و لادن جوكار. 1392.اثرات فسفر و باكتري هاي جنس تيوباسيلوس بر  عملكرد و تركيب شيميايي سورگوم. ارائه شده در سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران، اهواز، بهمن ماه 1392.

 41. 41.ضيائيان، عبدالحسين، علیرضا فرحبخش، حسین بشارتي و لادن جوكار. 1392.نقش باكتري هاي حل كننده فسفر بر جذب عناصر غذايي و عملكرد سورگوم. ارائه شده در سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران، اهواز، بهمن ماه 1392.

 42. 42.ضيائيان، عبدالحسين، فرحبخش، علیرضا، حسین بشارتي و لادن جوكار. 1392.نقش تلقيح ميكوريزايي بر رشد، جذب عناصر غذايي و تركيب شيميايي سورگوم. ارائه شده در سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران، اهواز، بهمن ماه 1392.

 43. 43.ضيائيان، عبدالحسين، علیرضا فرحبخش، حسین بشارتي و محمد رضا ضیائیان. 1392. اثرات برهمكنش باكتري هاي حل كننده فسفر و ميكوريزا بر رشد و فراهمي فسفر سورگوم. ارائه شده به سیزدهمین كنگره علوم خاك ايران، اهواز، بهمن ماه 1392.

 44. 44.ضيائيان، عبدالحسين، ، پیمان منتخب و سعيد غالبي. 1393. اثرات برهمكنش آب و نيتروژن در تولید ذرت. ارائه شده به دومین همایش ملی آب در مزرعه. کرج. مهر ماه 1393.

 45. 45ضيائيان، عبدالحسين، ، کاوس رضوی و سعيد غالبي. 1393. اثرات تنش رطوبتي بر مقدار نيتروژن مصرفي ذرت در سیستم کشت بي خاکورزی. ارائه شده به اولین کنگره ملی خاک و محیط زیست. ارومیه. شهریور ماه 1393.

 46. 46.ضيائيان، عبدالحسين، ، پرویز حسینی و سعيد غالبي. 1393. اثرات متقابل آب و نيتروژن در زراعت ذرت در سیستم کشت كم خاکورزی. ارائه شده به اولین کنگره ملی خاک و محیط زیست. ارومیه. شهریور ماه 1393.

 47. 47.ضيائيان، عبدالحسين، ، باربد ویسی زاده و فرهاد مشیری. 1393. امكان سنجي استفاده از کودهای آلی بر تامین  فسفر مورد نیاز ذرت علوفه اي. ارائه شده به اولین کنگره ملی خاک و محیط زیست. ارومیه. شهریور ماه 1393.

 48. 48.ضيائيان، عبدالحسين، ، مرتضی شکوهی و فرهاد مشیری. 1393. اثرات مدیریت تلفیقی استفاده از کودهای آلی و فسفری بر تولید گندم. ارائه شده به اولین کنگره ملی خاک و محیط زیست. ارومیه. شهریور ماه 1393.

 49. 49.ضيائيان، عبدالحسين، ، علی محمد صبوری و سعيد غالبي. 1393. اثرات تنش رطوبتي و نيتروژن بر تولید  گندم در سیستم کشت بي خاکورزی. ارائه شده به دومین همایش ملی آب در مزرعه. کرج. مهر ماه 1393.

 50. 50.ضيائيان، عبدالحسين،  کاوس رضوی و سعيد غالبي. 1393. اثرات تنش رطوبتي بر مقدار نيتروژن مصرفي ذرت در سیستم کشت بي خاکورزی. ارائه شده به دومین همایش ملی آب در مزرعه. کرج. مهر ماه 1393.

 51. 51.ضيائيان، عبدالحسين، مرتضی فانی، مریم آقاخانی و محمد ضیائیان. 1394. اثرات برهم کنش نیتروژن و اسید آلی(هیومیکس) بر عملکرد و پارامترهای رشد گندم دوروم. ارائه شده در چهاردهمین كنگره علوم خاك ايران، رفسنجان، شهریور ماه 1394.
 52. 52.ضيائيان، عبدالحسين، لادن جوکار و سعید غالبی. 1394. اثرات تنش رطوبتي بر مقدار نيتروژن مصرفي گندم در سیستم کشت بي خاکورزی. ارائه شده در چهاردهمین كنگره علوم خاك ايران، رفسنجان، شهریور ماه 1394.
 53. 53.ضيائيان، عبدالحسين، نرجس امامی، مریم آقاخانی و محمد ضیائیان. 1394. اثرات برهمکنش نیتروژن و آب بر تولید ذرت در دو سامانه کشت کم خاک ورزی  و مرسوم. ارائه شده در چهاردهمین كنگره علوم خاك ايران، رفسنجان، شهریور ماه 1394.

54.  Ziaeyan, A. H. and M.J. Malakouti . 2001, Effects of Fe, Mn, Zn, and Cu fertilization on the yield and grain quality of wheat in the calcareous soils of Iran. August 2001. Proceeding of XXth International Colloquium of Plant Nutrition, Hanover- Germany.

 1. Ziaeyan, A. H. and M.J. Malakouti. 2002.Effects of application of zinc and different amounts and sources of potassium on the corn ( zia maize) production. Proceeding of International Symposium on Balanced Fertilization and Crop Response to Potassium.,New Delhi, India , 15-19 May, 2000.
 2. M. J. Malakouti, A. H. Ziaeyan, Z. Khademi, .... 2002. Effects of rates and sources of potassium on some field and horticultural crops in Iran. In Feed the Soil to Feed the People, The role of potash in sustainable agriculture, ed: A. E. Johnston. International Potash Institute Basel, Switzerland.
 3. Ziaeyan, A. H.  2005. Responses of Wheat to Manganese Fertilization on some Calcareous Soils of Fars. September 2005. Proceeding of XI th International Colloquium of Plant Nutrition, Beijing China.
 4. Ziaeyan, A. H. 2007. Responses of Wheat to Zinc Fertilization in some Calcareous Soils of Iran. 24-26 May 2007. Proceeding of Zinc crops 2007. Istanbul, Turkey.

 

 1. -گزارشات نهائي طرح های خاتمه یافته

1-     

 

1-                شاهرخ نيا، عزيز و عبدالحسين ضيائيان. 1377. بررسي و تعيين اثرات ازت و فسفر بر روي عملكرد، پروتئين و تركيب برگ و خاك گندم رقم فلات. اين نشريه تحت شماره 304/73  در تاريخ 5/11/73 در مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است.

2-                شاهرخ نيا، عزيز و عبدالحسين ضيائيان. 1377. بررسي و تعيين اثرات ازت و فسفر بر روي عملكرد پنبه رقم بختگان در داراب. اين نشريه تحت شماره 54/74  در تاريخ 21/3/74 در مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است.

3-                ضيائيان، عبدالحسين. 1378.  بررسي و تعيين اثرات ازت و فسفر بر روي عملكرد، پروتئين و تركيب برگ و خاك گندم رقم ويري. اين نشريه تحت شماره 186/76 تاريخ 24/6/76 در مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است

4-                ضيائيان، عبدالحسين. 1378.  بررسي و تعيين اثرات ازت و فسفر بر روي عملكرد، پروتئين و تركيب برگ و خاك ذرت سينگل كراس رقم 704، اين نشريه تحت شماره 57/80 تاريخ 1/2/80 در مركز اطلاعات و مدارك علمي وزارت جهاد كشاورزي به ثبت رسيده است

5-                روحي، الهوردي و عبدالحسين ضيائيان. 1382.  بررسي تاثير گوگرد در زردي برگ، كميت و كيفيت چغندرقند. اين نشريه تحت شماره 330/81 تاريخ 31/6/81 در مركز اطلاعات و مدارك علمي وزارت جهاد كشاورزي به ثبت رسيده است.

6-                ضيائيان، عبدالحسين .1383. بررسي اثرات گوگرد و روي بر خواص كمي و كيفي ذرت . اين نشريه تحت شماره 154/83 در تاريخ 25/11/83 در مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيد.

7-                خادمي، زهرا، محمد رضا بلالي، پرويز مهاجر ميلاني، عبدالحسین ضیائیان (مجری)، محمد سعيد درودي و محمد جعفر ملكوتي. 1384. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي 1259 شوراي پژوهش هاي علمي كشور تحت عنوان" بهينه سازي توصيه كودي براي تعدادي از محصولات استراتژيك با استفاده از مدل كامپيوتري (طرح خاص). اين نشريه  تحت شماره 10360/84  در تاریخ 23/11/84 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

8-                بلالي، محمد رضا، ...، عبدالحسین ضیائیان (مجری فارس) و ....1384. تاثير عناصر كم مصرف و اثر متقابل آن ها بر افزايش توليد گندم آبي (طرح ملی موسسه خاک و آب در بیش از 30 نقطه کشور). نشريه تحت شماره 360/84 تاريخ 15/4/84 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است

9-                ضيائيان، عبدالحسين .1386. بررسي اثرات بور و روي بر تشكيل دانه (Seed Set ) در ذرت . اين نشريه تحت شماره 96/86 در تاريخ 24/2/86 در مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيد.

10-            ضيائيان، عبدالحسين .1387.  مقايسه چند نوع كود فسفاته ميكروبي و شيميایي در زراعت ذرت.  اين نشريه تحت شماره 1287/87 در تاريخ 30/10/87 در مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيد

11-            خسروی، هوشنگ، عبدالحسین ضيائيان، محمد حسین سدری، علی رضا توسلی، حمید رضا ذبیحی، عفت الزمان منتظری. 1388. دستيابي به دانش فني توليد كود بيولوژيك ازتوباكتر براي مزارع گندم.  اين نشريه تحت شماره 942/88 در تاريخ 1/9/88 در مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيد

12-            ضيائيان، عبدالحسين .1388. بررسي اثرات آهن  و روي بر عملكرد كمي و كيفي پنبه در شرايط شور. اين نشريه تحت شماره 1376/88 تاريخ 25/11/88 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است

13-            ضيائيان، عبدالحسين، کیومرث صیادیان، منوچهر کلهر، مهناز اردبیلی زاده و زهرا خادمی. 1388. بررسي اثرات منابع و مقادير مختلف گوگرد بر افزايش توليد و بهبود كيفيت گندم. این نشريه تحت شماره 1475/83 تاريخ 10/12/88 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است

14-            لطف الهی، محمد آقا، حسین صفاری، عبدالحسین ضيائيان، محمد زنگی آبادی، محمد مهدی طهرانی و زهرا خادمی. 1389. بررسي تاثير روش جايگذاري كودهاي نيتروژن بر افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گندم و افزايش كارائي كود. اين نشريه تحت شماره 449/89 تاريخ 2/5/89 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است

15-            پناهی، مهدی، عبدالحسین ضيائيان، یزدان پناه، ، گوشه و رحیمیان.1390. مقايسه اثر كود كامل ماكرو آبياري در دو روش خاكي و كود آبياري در عملكرد گندم. این نشريه تحت شماره 563/90  تاريخ 10/5/90 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است

16-            مجید بصیرت، ضیائیان، عبدالحسین، رحیم مطلبی فر و محی الدین گوشه.1390. تعيين غلظت مناسب ازت و عناصر كم مصرف در كود آبياري گندم.  این نشريه تحت شماره 310/90  تاريخ 22/3/90 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

17-            ضیائیان، عبدالحسین و كاظم خاوازي. 1390. بررسي اثربخشي كود زيستي بيوفارم در زراعت گندم در استان فارس. این نشريه تحت شماره 39573  تاريخ 23/83/90 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

18-            ضیائیان، عبدالحسین و هادي اسدي رحماني. 1390. بررسي اثربخشي كود زيستي نيتروكسين در زراعت گندم در استان فارس. این نشريه تحت شماره 39574  تاريخ 23/83/90 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

19-            خادمی، زهرا، محمد رضا بلالی، فاطمه اسدی، کریم شهبازی، حامد رضایی، مهناز اردبیلی، کامبیز بازرگان، محمد مهدی طهرانی، عبدالحسین ضیائیان، همکاران. 1390. افزایش کارایی کودهای پر مصرف و بررسی نقش گوگرد و منیزیم بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم. این نشريه تحت شماره 1703  در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است

20-            خاوازی، کاظم، عبدالحسين ضيائيان ، غلامرضا معافپوريان ، مجيد رجايي،  فردین حامدی ، محمد رضا رفيع ، علیرضا مرجویی، سعيد سليم پور، انور اسدي جلودار و هرمزد نقوي .1391. بررسی اثر بخشی کود زیستی BMI در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص. این نشريه تحت شماره 41592  تاريخ 17/7/91 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

21-            بشارتی، حسین، عبدالحسين ضيائيان ، غلامرضا معافپوريان ، مجيد رجايي،  جلال قادري ، محمد رضا رفيع ، غلامرضا سعادتمند، سعيد سليم پور، انور اسدي جلودار، هرمزد نقوي و فرهاد رجالي.1391. بررسی اثر بخشی کود زیستی BSOI-2 در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص. این نشريه تحت شماره 41594  تاريخ  17/7/91 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

22-        افشاري، میترا، عبدالحسين ضياييان، ماشاالله حسيني، مجيد رجايي، محمود شريعتمداري، ابراهيم جواهري، كامران ميرزاشاهي، مصلح الدين رضايي، انور اسدي جلودار و ناصر رشيدي.1391. بررسی اثر بخشی کود زیستی BPL-5 در زراعت ذرت به عنوان یک گیاه شاخص. این نشريه تحت شماره 41611  تاريخ  17/7/91 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

23-            افشاری، میترا، فرهاد رجالي،عبدالحسین ضیائیان،  رامين ايراني پو ر،  مسعود كاظمي طلاچي، علي چراتي آرايي،  سعيد غالبي، سعيد جواهري، منوچهر كلهر، انور اسدي جلودار و مصلح الدين رضايي. 1391. بررسي كارآيي مايه تلقيح هاي مختلف براي افزايش تثبيت نيتروژن و عملكرد سويا. این نشريه تحت شماره 41611  تاريخ  17/7/91 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

24-   خاوازی، کاظم، عبدالحسین ضیائیان، کامران میرزاشاهی، حسین ارزانش، فردین حامدی، محمد قاسم قاسم زاده گنجه ای، جعفر شهابی فر و احمد بای بوردی. 1392. بررسی اثربخشی کود زیستی بیوفارم در زراعت گندم. این نشريه تحت شماره 43234  تاريخ  24/4/92 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

25-   افشاری، میترا، عبدالحسین ضیائیان، کامران میرزاشاهی، حسین ارزانش، سارا نوروزی، جلال قادری، اکبر گندمکار، علی رضا توسلی. 1392. بررسی اثربخشی کود زیستی نیتراژین در زراعت گندم. این نشريه تحت شماره 42745  تاريخ  28/12/91 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است

26-   خاوازی، کاظم، هوشنگ خسروی، هادی اسدی رحامی، فرهاد رجالی، علی رضا فلاح، حسین بشارتی، میترا افشاری، عبدالحسین ضیائیان و همکاران.1392. بررسی اثر بخشی تعدادی از کودهای زیستی (Biofarm ، Nitragin ، Azotobacter و  Nitroxin ) در کشور در زراعت ذرت به عنوان گیاه شاخص. این نشريه تحت شماره 42232  تاريخ  24/4/93 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

27-   پیمان کشاورز، محمد بلالی، محمد حسین داودی، عزیز مجیدی، لادن رضایی، علیرضا پاک نژاد، محمود صلحی، مهرزاد مستشاری، عبدالحسین ضیائیان مسعود دادیور. 1393. تدوین زیر برنامه پژوهشی ملی آزمون خاک. این نشريه تحت شماره 46261  تاريخ  1/9/93 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. 1/3/91 لغایت 28/2/93.

28-   محمد رضا بلالی، فرهاد مشیری، علی اسدی کنگر شاهی، محمودرضا رمضانپور، رضا سلیمانی، جلال قادری، کامران آذری، عبدالحسین ضیائیان، محمد رضا رفیع، خداد دهمرده، یعقوب حسینی، ناصر رشیدی، بصیر عطاردی، محمد قاسم گنجه ای، رقیه رضوی القیان، مسعود موسی نژاد کرمانی، هرمزد نقوی، مهدی امیر پور، سارا رمضانی موفق، فریدون نورقلی پور، مجید صادقی مطلق، سید محمود سمر. 1394. برنامه پژوهشی کارایی کود و مدیریت تغذیه گیاه در محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای. این نشريه تحت شماره 48220  تاريخ  28/8/94 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.1/3/91 لغایت 28/2/93.

29-   ضیائیان، عبدالحسین، محمد ابراهیم دهقانیان، شکوفه ساریخانی، لادن جوکار، نادر زارع، احمد دزفولی. 1394. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم بی خاک¬ورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت گندم. این نشريه تحت شماره 48023  تاريخ  30/7/94 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. 1/7/91 لغایت 28/12/93.

30-   ضیائیان، عبدالحسین، محمد ابراهیم دهقانیان، شکوفه ساریخانی، لادن جوکار، محمد رضا ضیائیان، احمد دزفولی. 1394. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم خاک¬ورزی مرسوم تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت گندم. این نشريه تحت شماره 48024  تاريخ  30/7/94 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. 1/7/91 لغایت 28/12/93.

31-            زهرا خوگر، ضیائیان، عبدالحسین، محمد ابراهیم دهقانیان، شکوفه ساریخانی، لادن جوکار، عبدالعظیم فتح اله زاده، احمد دزفولی. 1394. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم کم خاک¬ورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت گندم. این نشريه تحت شماره 48574  تاريخ  6/11/94 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.

1/7/91 لغایت 28/12/93.

32-             شمشیرپور، مهدیه، هادی اسدی رحمانی، علی رضا فلاح، فرهاد رجالی، میترا افشاری، محمود رضا رمضانپور، عبدالحسین ضیائیان، هادی موسوی فضل و حمیدرضا ذبیحی. 1394. بررسی اثر مواد الی بر زیست توده میکروبی و تنفس خاک. این نشريه تحت شماره 48572  تاريخ  16/11/94 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. (1/7/91 لغایت 28/12/93).

33-         افشاری، میترا، کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی، علی رضا فلاح، مهناز اردبیلی، محمود رضا رمضانپور، عبدالحسین ضیائیان، محمد هادی موسوی فضل و حمید رضا ذبیحی. 1394. بررسی اثر مواد الی بر فعالیت انزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاک. این نشريه تحت شماره 48570  تاريخ  16/11/94 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. (1/7/91 لغایت 28/12/93).

34-            ضیائیان، عبدالحسین، محمد ابراهیم دهقانیان، افشار استخر، لادن جوکار، عبدالعظیم فتح اله زاده، احمد دزفولی. 1395. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم بی خاک¬ورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت ذرت. این نشريه تحت شماره 49392  تاريخ  26/1/95 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. 1/4/92 لغایت 28/9/94.

35-            علی داد کرمی، عبدالحسین ضیائیان، افشار استخر، بهروز ابولپور، محمد رضا ضیائیان و احمد دزفولی. 1395. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم کم¬ورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت ذرت. این نشريه تحت شماره 49342  تاريخ  8/2/95 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. 1/4/92 لغایت 28/9/94.

36-            غلامرضا معافپوریان، عبدالحسین ضیائیان، لادن جوكار، بهروز ابولپور، افشار استخر، نادر زارع و احمد دزفولی. تعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم ­خاکورزی مرسوم تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت ذرت. این نشريه تحت شماره 49234  تاريخ  18/1/95 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. 1/4/92 لغایت 28/9/94.

37-            شکوفه ساریخانی خرمی، ابراهیم زارع، محسن یاسایی، احمد رضا نیک زاد، عبدالحسین ضیائیان، لادن جوکار و محمد جواد مینو. 1395 . تعیین اثر سیستم های مختلف  خاک ورزی بر ژنوتیپ های گندم در تناوب با ذرت. این نشريه تحت شماره 50473  تاريخ  25/7/95 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. 1/7/90 لغایت 29/6/94.

38-            بشارتی، حسین، عبدالحسین ضیائیان، محمود صلحی، مهرزاد مستشاری، حمیدرضا ذبیحی، کامران میرزاشاهی، ناصر رشیدی و آرش مصباح. 1395. بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری های اکسید کننده گوگرد بر جذب و عملکرد عناصر غذایی توسط ذرت و برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک. این نشريه تحت شماره 49647  تاريخ  31/3/95 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.  1395. 1/2/93 لغایت 28/12/94.

39-            ضيائيان، عبدالحسین، زهرا خوگر، علي داد كرمي، غلامرضا معاف پوريان، شاهرخ شجری، غلامرضا زارعیان و لادن جوكار،  محمد ابراهيم دهقانيان، بهروز ابولپور، شكوفه ساریخانی، افشار استخر، محمدرضا ضيائيان، شهرام فتح اله زاده، نادر زارع و احمد دزفولی. 1395. افزایش کارایی مصرف نيتروژن در سیستم¬های مختلف  خاک‌ورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي براي تناوب ذرت- گندم. این نشريه تحت شماره 40621  تاريخ  18/11/95 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.   1/7/91 لغایت 19/12/94.

40-            خاوازی، کاظم، عبدالحسین ضیائیان، سعید رضائیان، جلال قادری، ندا علیزاده، مهدیه شمشیری پور، اشرف اسماعیلی زاد، خدیجه اربابی، اکرم اوتادی، ویدا همتی و کبری ثقفی. 1395. بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری های اکسید کننده گوگرد بر میزان فعالیت منتخبی از آنزیم ها در خاک های زیر کشت ذرت. این نشريه تحت شماره 51196  تاريخ  20/11/95 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است.  1/1/93 لغایت 28/12/94.

41-            مهدیه شمشیری پور، خاوازی، کاظم، عبدالحسین ضیائیان، سعید رضائیان، جلال قادری، ندا علیزاده، اشرف اسماعیلی زاد، خدیجه اربابی، اکرم اوتادی، ویدا همتی و کبری ثقفی. 1396. بررسي تاثير گوگرد و مايه تلقيح باکتري هاي اکسيد کننده گوگرد بر زيست توده ميکروبي خاکهاي زير کشت ذرت. این نشريه تحت شماره 51803  تاريخ  23/3/96 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. از 1/1/93 لغایت 28/12/94.

42-            شجری، شاهرخ، عبدالحسین ضیائیان، سید هاشم موسوی ، سعید غالبی، هدایت اله رحیمی و غلامرضا زارعیان. 1395. بررسی اقتصادی مقادیر مناسب کاربرد نیتروژن در سیستم های مختلف کشت تحت شرایط مختلف رطوبتی برای تناوب گندم- ذرت. این نشريه تحت شماره 49392  تاريخ  26/1/95 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. (1-7-92 لفایت 30-3-94.)

43-            فلاح، علی رضا، هادی اسدی رحمانی، کاظم خاوازی، فرهاد رجالی، احمد اصغر زاده، میترا افشاری، محمود رضا رمضانپور، عبداحسین ضیائیان، محمد هادی موسوی فضل و حمیدرضا ذبیحی. 1396. بررسی اثر مواد الی از منابع مختلف بر جمعیت میکرواورگانیسم های حل کننده فسفات. این نشريه تحت شماره 51633  تاريخ  11/2/96 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. (1/7/91 لغایت 28/12/93).

44-            مشیری، فرهاد، عبدالحسین ضیائیان، مجید فروهر، رمضان علی دهقان، مریم سبطی، شهریار صفرپور، منوچهر کلهر، محمد هادی موسوی فضل، فرشید نوابی، جعفر شهابی فر، حمید ملا حسینی و احمد رضا اخوتیان. 1396. بررسي تاثير منابع و مقادير مختلف کودهاي آلي در تامين فسفر مورد نياز گياه در تناوب گندم – ذرت. این نشريه تحت شماره 51502  تاريخ  15/1/96 در مركز اطلاعات و مدارك علمي  كشاورزي به ثبت رسيده است. (1-7-92 لفایت 30-3-94.).


29-  نشريات ترويجي

 1. 1.ملكوتي، محمد جعفر، ….، عبدالحسين ضيائيان،.... 1378. توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي استان زنجان، نشريه فني شماره 202. نشر آموزش كشاورزي، كرج. ايران.

 2.  2.ملكوتي، محمد جعفر و عبدالحسين ضيائيان . 1379. محلولپاشي روشي نوين در افزايش كارائي كودها و نيل به كشاورزي پايدار. ناشر: دفتر توليد برنامه هاي ترويجي و انتشارات فني معاونت ترويج. واحد انتشارات فني.

 3. 3.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي . 1380. نگاهي به نتايج پايلوت هاي تغذيه گياهي، نشريه فني شماره 213. نشر آموزش كشاورزي، كرج. ايران.

 4. 4.ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي . 1380. ضرورت اعمال مصرف بهينه كود در راستاي افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ذرت، نشريه فني شماره 202. نشر آموزش كشاورزي، كرج. ايران.

 5. 5.نويدي، ميرناصر، ضيائيان، عبدالحسين و محمد جعفر ملكوتي. 1380. فعل و انفعالات شيميائي منگنز در خاكهاي آهكي، نشريه فني شماره 216. نشر آموزش كشاورزي، كرج. ايران.

 6. 6.تدين،. محمدسعيد، ...، عبدالحسين ضيائيان، ...1381. توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي استان فارس، نشريه فني شماره 456. موسسه تحقيقات خاك و آب.42 صفحه.

 7. ز‌-  راهنمایی و مشاوره  پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد (دکتری حرفه ای)و رساله‌هاي دكتري

 1. 1.علي حيدري. 1382.  بررسي اثرات كاربرد روي و مقادير و منابع مختلف پتاسيم بر توليد ذرت دانه اي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج.(استاد راهنما).

 2. 2.علي چراتي آرايي. 1383. .اثرات روي و كادميم بر رشد و تركيب شيميائي برنج و تاثير روي باقيمانده بر رشد و ميزان روي جذب شده در تعدادي از خاكهاي شرق مازندران. رساله دكتري. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران (استاد مشاور).

 3. 3.فرشيد عارف. 1384. برهمكنش روي و بور در خاك و گياه و تاثير آنها بر ميزان دانه بستن ذرت.  رساله دكتري. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران (استاد راهنما).

 4. 4.سحر ثريا آسا. 1391. بررسي نقش باكتري تيو باسيلوس و گوگرد بر فراهمی فسفر در ذرت. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس(استاد مشاور).

 5. 5.عليرضا فرحبخش. 1391. بررسي نقش قارچ هاي حل كننده فسفات، باكتري تيو باسيلوس، مايكوريزا و گوگرد بر توليد و فراهمی فسفر در سويا. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس(استاد مشاور).

 6. 6.مصطفي زربان. 1392. امكان سنجي استفاده از کودهای آلی بر تامین  نیتروژن مورد نیاز گندم. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس(استاد راهنما).

 7. 7.محمد صادق انصاري. 1392. اثر روش های مختلف خاکورزی و تنش رطوبتی بر تبخیرو تعرق گندم. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس(استاد راهنما).

 8. 8.مرتضي شكوهي. 1392. بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی در تامین فسفر مورد نیاز گندم . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس(استاد راهنما).

 9. 9.راضيه محمدي. 1392. بررسي اثرات تنش رطوبتي بر ميزان نيتروژن مصرفي گندم با استفاده از سيستم آبياري باراني. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس(استاد راهنما).

 10. 10.پرویز حسینی. 1393. بهينه سازي مصرف نيتروژن در سیستم كم خاکورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي در زراعت ذرت  . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 11. 11.علی مجمد صبوری. 1393. مدیریت مصرف نيتروژن در زراعت گندم در شرايط مختلف رطوبتي در سامانه کشت بی خاک ورزی  . پايان نامه كارشناسي ارشد.  دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 12. 12.خلیل عزت آبادی. 1393. بررسی برهمکنش نیتروژن و روی بر عملکرد و غنی سازی دانه گندم رقم سیروان . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).
 13. کاوس رضوی. 1393. پتعيين مقادير مناسب نيتروژن در سیستم بدون خاک ورزی تحت شرايط مختلف رطوبتي برای زراعت ذرت. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 14. 13.خلیل نصرالهی. 1393. بررسی اثر روشها و مقادیر مختلف مصرف نیتروژن و روی بر عملکرد و غنی سازی دانه تریتیکاله رقم سناباد. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 15. 14.مرتضی فانی. 1393. اثرات برهم کنش نیتروژن و اسیدهای آلی(هیومیک وفولویک) بر عملکرد و پارامترهای رشد گندم دوروم. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 16. 15.پیمان منتخب. 1393. تعيين مقادير مناسب نيتروژن ذرت علوفه ای در شرایط مختلف رطوبتی در سیستم کشت خاکورزی مرسوم. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 17. 16.رضا چوپانی. 1393. اثرات بیوچار بر کارآیی مصرف فسفر در یک خاک آهکی. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد مشاور).

 18. 17.احمد رضا جعفر پور. 1393. تعیین مناسبترین سطح کودی KPN جهت رشد و عملکرد بهینه گندم. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد مشاور).

 19. 18.حسن جعفر پوریان. 1393. تعیین منحنی رقیق شدن بحرانی نیتروژن در تیمارهای مختلف کودی در گندم. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد مشاور).

 20. 19.نرجس امامی. 1394. اثرات برهمکنش نیتروژن و آب آبياري بر تولید ذرت در دو سامانه کشت کم خاک ورزی  و مرسوم. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 21. 20.مجید حاجی زاده رودخانه. 1394. برهمکنش پتاسیم و کودهای آلی (مرغی و گاوی) در تولید سیب زمینی. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 22. 21.فرشید برخورداری احمدی. 1394. اثرات کاربرد تلفیقی کودهای آلی و فسفر بر رشد و پارامترهای رشد ذرت. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 23. 22.اسحاق کلانتری پور. 1394. اثرات برهمکنش پتاسیم و کودهای آلی بر عملکرد و میزان عناصر غذایی ذرت دانه ای. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 24. 23.مهرداد شیروانی. 1394. بررسی واکنش گندم به کاربرد منابع و مقادیر مختلف گوگرد. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 25. 24.محمد صادق قربانی. 1394. اثرات کاربرد تلفیقی میکوریزا، پلیت مرغی و محلول پاشی کلسیم بر خصوصیات کمی وکیفی انار. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 26. 25.محسن پروین. 1394. تأثیر مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم، میکوریزا و کود آلی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 27. 26.محمد علی وکیلی. 1394. بررسی اثرات برهمکنش منابع و مقادیر مختلف پتاسیم با روی در تولید ذرت دانه ای. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 28. 27.علی محمد خسروی. 1394. اثرات بیوچار بر نیاز کود نیتروژنه و رشد اسفناج. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).

 29. 28.بیژن خوشبخت. 1394. بررسی تأثیر مصرف کودهای شیمیایی فسفره و باكتري هاي حل کننده فسفات در عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دروم رقم بهرنگ در منطقه داراب. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).
 1.  
 2. 29.هادی عالی کار. 1395. بررسی اثرات بر هم کنش میکوریزا ، باکتری حل کننده فسفات ، بیوچار و منابع مختلف فسفر بر رشد گیاه سورگوم. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).
 3. 30.محمدرضا چوبین. 1395. نقش باکتری های حل کننده فسفات بر رشد و پارامترهای رشد ذرت در سطوح مختلف کود فسفره. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما). 
 4. 31.جابر اسکندری. 1395. اثرات برهمکنش کاربرد فسفر، میکوریزا و باکتری حل کننده فسفر بر تولید ذرت علوفه ای پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما). 
 5. 32.بهبود همتی. 1395. اثرات کاربرد تلفیقی کود دامی، کمپوست شهری و فسفر بر تولید گندم. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما). 
 6. 33.حبیب کوچکی. 1395. اثرات برهمکنش کود دامی، کمپوست شهری و فسفر بر تولید ذرت. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما). 
 7. 34.محسن راستگو. 1395. اثرات کاربرد گوگرد توام با تیوباسیلوس و فسفر بر رشد و جذب عناصر غذایی ذرت علوفه ای. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما). 
 8. 35.یادگاری، بتول. 1396. اثرات برهمکنش کاربرد فسفر، میکوریزا و گوگرد توام با باسیلوس بر تولید ذرت علوفه ای. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما). 
 9. 36.شکری، حسین. 1396. اثرات برهمکنش کاربرد فسفر و باکتری های حل کننده فسفر بر تولید ذرت علوفه ای. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما). 
 10. 37.قطب، سید ابراهیم. 1396. بررسی نقش نیتروژن و کودهای آلی (کمپوست و گاوی) بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم. ايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).
 11. 38.علمی، قاسم. 1396. اثرات تلقیح  میکوریزایی و فسفر بر رشد و جذب عناصر غذایی ذرت علوفه ای .پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما).
 12.  
 13. 39 بلوردی، رضا. 1396. مقایسه تأثیر ترکیبات حاوی کلسیم با ترکیبات حاوی اسیدهای  آلی (اسید هیومیک، اسید فولویک و هیومین ) بر کاهش میزان شوری خاک پسته. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب (استاد راهنما). 

 

 1.  
 2. ح- طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه                                                                                            

رديف

عنوان فعاليت

سایر مشخصات

ملاحظات

1

كارگاه آموزشي آزمون خاك

مركز آموزش مرودشت

24/5/83 تا 29/5/83

2

تغذیه ذرت

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

17/2/84

3

كارگاه آموزشي هيدروپونيك،

 دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز

2/2/83 تا 3/2/83،

4

كارگاه آموزشي تغذيه درختان ميوه گرمسيري و نيمه گرمسيري

 مركز آموزش حاجي آباد هرمزگان

  6/10/82 تا 9/10/82،

5

تغذيه گياه و علائم كمبود ان

مركز آموزش كشاورزي قزوين

 28/2/81 تا 6/4/81،

6

تغذيه گياه و علائم كمبود ان

مركز آموزش كشاورزي قزوين

1/4/81 تا 6/4/81،

7

يافته هاي تحقيقاتي تغذيه ذرت

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

 12/3/83

8

كارگاه آموزشي  بهينه سازي مصرف كودها

 مركز آموزش حاجي آباد هرمزگان

 23/8 لغايت 25/8/85

9

كارگاه آموزشي گندم

سازمان جهاد كشاورزي يزد

بهمن 82

10

كارگاه آموزشي تغذيه ذرت

مركز آموزش كشاورزي خراسان

شهريور 1382

11

کارگاه اموزشی تغذیه ذرت

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

28/2/88

12

کارگاه آموزشی مهندسین ناظر

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

سال 84

13

کارگاه اموزشی تغذیه ذرت

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

31/4/85 لغایت 3/5/85

14

تغذیه نوین ذرت

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

11/2/86

15

تغذیه ذرت

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

26/3/86

16

کارگاه اموزشی تغذیه ذرت

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

20/3/87

17

كلاس آموزشي تغذيه و شناخت كودهاي شيميايي در ذرت

مركز آموزش جهاد كشاورزي فارس

20/10/88 لغايت 25/10/88

18

کارگاه آموزشی مهندسین ناظر

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

21/3/88 لغايت23/3/88

19

کارگاه اموزشی تغذیه ذرت

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

24/3/88

20

كلاس آموزشي تغذيه گياهي در كشت هاي گلخانه اي (خاكي و هيدروپونيك)

مركز آموزش فني و حرفه اي فارس

مرداد لغايت بهمن ماه 1388

21

تغذیه ذرت

شرکت توسعه کشت ذرت

خرداد ماه 1394

 

22

آشنایی با کودهای شیمیایی

سازمان نظام مهندسی

اردیبهشت 95

23

تغذیه گیاهان زراعی و باغی

سازمان نظام مهندسی

شهریور 95


  

ط- خدمات علمی – اجرایی

رديف

نوع فعاليت

محل

تاريخ انجام فعاليت

از تاريخ

تا تاريخ

1

معاونت بخش  در ستاد موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

تهران

22/10/87

 

2

عضو كميته فني گندم در معاونت زراعت  وزارت جهاد كشاورزي

تهران

1378

1382

3

عضو ستاد گندم در معاونت زراعت  وزارت جهاد كشاورزي

تهران

1378

1382

4

عضو ستاد ذرت در معاونت زراعت  وزارت جهاد كشاورزي

تهران

1378

1382

5

عضو كميته هماهنگي تخصصي برنامه ريزي دبير خانه شوراي غذا و تغذيه كشور

تهران

24/4/80

24/4/82

6

عضويت در كميته تحقيق و تكنولوژي توليد طرح ذرت دانه اي

تهران

16/5/81

16/12/82

7

عضو ستاد تغذيه و ستاد ذرت استان

فارس

 

 

8

عضويت در كميته تدوين اولويت هاي تحقيقاتي بخش تحقيقات شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

تهران

23/12/83

23/12/84

9

عضويت در اتاق فكر مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

فارس

28/5/87

1/1/88

10

دبير شوراي نمايندگان اعضا هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي فارس

فارس

1/9/82

1/7/90

11

عضويت در كميته تسطيح ليزري

فارس

30/1/88

30/1/89

12

عضویت در هیات مدیره انجمن علوم خاک ایران

تهران

1/7/84

20/11/93

13

عضو هیات تحریریه مجله علمی –پژوهشی زیست شناسی خاک

کرج

1/1/93

تا کنون

 

 

 داوری ها

داوری مقالات مجلات علمی

ردیف

نام مجله

محل انتشار مجله

شماره و تاریخ ابلاغ

تعداد مقاله

1

مجله پژوهش های خاک

موسسه تخقیقات خاک و اب

7/3/90

64 مقاله

2

نشریه اب و خاک

دانشگاه فردوسی مشهد

394-8 مورخه 15/8/89

یک مقاله

3

نشریه اب و خاک

دانشگاه فردوسی مشهد

505-89 مورخه 27/9/89

یک مقاله

4

فصلنامه مدیریت اب

 

ف ا – 378/88

یک مقاله


داوری مقالات کنگره های علمی

ردیف

نام کنگره

محل برگزاری کنگره

شماره و تاریخ ابلاغ

تعداد مقاله

1

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

گرگان 21 لغایت 23 تیر 88

511/1/الف مورخه 19/4/88

89 مقاله

2

اولین کنگره چالش های کود در ایران

تهران

1197/م ک مورخه 16/10/89

9 مقاله

3

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تبریز

4

سیرزدهمین کنگره علوم خاک ایران

اهواز

23 مقاله

 

داور ی پایان نامه

ردیف

عنوان داوری

محل

شماره نامه

تاریخ ابلاغیه

1

داور پایان نامه دکتری

دانشگاه شیراز

652

3/2/85

2

داور پایان نامه دکتری

دانشگاه شیراز

653

3/2/85ك- جايزه ها و افتخارات      
1- دریافت تشویق نامه و درج در پرونده از ریاست سازمان كشاورزي استان در سال 1375.

2- دریافت تشویق نامه و درج در پرونده از ریاست موسسه خاک و آب  به لحاظ فعالیت های چشمگیر در عرصه های تحقیقاتی خاک و آب در سال 1383.

3- دريافت لوح تقدير از رياست موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در خرداد ماه 1383 به لحاظ فعالیت های پژوهشی برتر،

4- دريافت لوح تقدير از رياست موسسه خاك و آب کشور در سال 1383 (به لحاظ محقق نمونه موسسه خاك و آب)

5- دريافت لوح تقدير از رياست سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي کشور در سال 1383 (به لحاظ محقق نمونه ملي)

6- محقق نمونه استانی در سال 1386 و دریافت لوح سپاس از ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

7- محقق نمونه استانی در سال 1387 و دریافت لوح سپاس از ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

8- محقق نمونه مركز در سال 1388 و دریافت لوح سپاس از ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

9- محقق نمونه استاني در سال 1388 و دریافت لوح سپاس از استاندار فارس

10- محقق نمونه ملي  در سال 1388 و دریافت لوح سپاس از ریاست سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی كشور.

11- محقق نمونه مركز در سال 1394 و دریافت لوح سپاس از ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

  

ل -  فعاليت هاي متفرقه

 1. بيش از 15 سال سابقه تدريس دروس خاكشناسي در دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد.
 2. مدیر گروه خاکشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب
 3. بیش از 17 سال سابقه تدریس در مراکز آموزش کشاورزی مناطق مختلف کشور
 4. بیش از 20 سال سابقه برگزاری کارگاه های آموزشی، روز مزرعه، یاقته های تحقیقاتی و .....
 5. شركت در كارگاه آموزشي كشت بدون خاك (هيدروپونيك) در كشور چين بمدت 15 روز،
 6. شركت در گردهمائي هاي متعدد گندم، ذرت و پنيه بعنوان نماينده موسسه تحقیقات خاک و آب.

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0