پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنددکتر ابراهیم زارع 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

مدرک تحصیلی: دكترا ی اقتصاد کشاورزی

مرتبه علمی: دانشیار پایه 20

پست الکترونیک:      e.zare@areeo.ac.ir

آدرس: شيراز- بلوار جانبازان - خيابان استاد مرداني غربي- مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارستلفن: 37203263 - 071


دکتر حمید حسینی مرندی

معاون برنامه ریزی و پشتيباني مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس


مدرک تحصیلی:
دکتری آبخیزداری

مرتبه علمی:    استادیار پژوهشی پایه 26

پست الکترونیک: h.hoseinim@areeo.ac.irآدرس:
شيراز- بلوار جانبازان - خيابان استاد مرداني غربي- مركز تحقيقات  و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس

تلفن: 3
7203263 - 071
دورنگار: 3
7205107-071
                        

                                                   

 


دکتر آرمان بخشی جهرمی
معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسمدرک تحصیلی : دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
مرتبه علمی :استادیار پزوهشی پایه 11

پست الکترونیک :  armanbakhshi@yahoo.com   ;  a.bakhshi@areeo.ac.ir  

آدرس : شیراز - بلوار جانیازان - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

تلفن : 37204080-071
دورنگار: 37206376-071


دکتر محسن بذرافشان

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت

مرتبه علمی:  استادیار پایه 17

پست الکترونیک:bazrafshanmohsen@yahoo.com

آدرس: شيراز- بلوار جانبازان - خيابان استاد مرداني غربي- مركز تحقيقات  و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس

تلفن: 37203263 - 071
دورنگار: 37205107-071       

رزومه           

 


5.3.12.0
V5.3.12.0