پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنددکتر ابراهیم زارع 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

مدرک تحصیلی: دكترای اقتصاد کشاورزی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:      e.zare@areeo.ac.ir

آدرس: شيراز- بلوار جانبازان - خيابان استاد مرداني غربي- مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس

تلفن:  37203263 071


دکتر حمید حسینی مرندی

معاون برنامه ریزی و پشتيباني مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مدرک تحصیلی:
 دکتری آبخیزداری

مرتبه علمی:
    استادیار پژوهشی 

پست الکترونیک
: h.hoseinim@areeo.ac.ir

آدرس
 : شيراز- بلوار جانبازان - خيابان استاد مرداني غربي- مركز تحقيقات  و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس

تلفن: 37203263
 - 071
دورنگار:
 37205107-071

                                                                     

 


دکتر آرمان بخشی جهرمی

معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس


مدرک تحصیلی : دکترای ترویج و آموزش کشاورزی 
مرتبه علمی :استادیار پزوهشی
    armanbakhshi@yahoo.com:پست الکترونیک   

آدرس : شیراز - بلوار جانیازان - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

تلفن : 37204080-071
دورنگار: 37206376-071

 دکتر محسن بذرافشان

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت

مرتبه علمی:  استادیار 

پست الکترونیک: bazrafshanmohsen@yahoo.com

آدرس: شيراز- بلوار جانبازان - خيابان استاد مرداني غربي- مركز تحقيقات  و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس

تلفن:37203263-071

دورنگار:37205107-071  


رزومه به زبان فارسی         


5.3.12.0
V5.3.12.0