شنبه, 25 آذر 1396


           
 

 
 


آگهی مناقصه


     موضوع طبخ و توزیع غذا :
 

       مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در نظر دارد یک واحد آشپزخانه با کلیه تجهیزات و سیستم پخت و پز همراه با سالن‌های غذاخوری موجود خود را جهت تهیه و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دوره آموزشی به مدت یکسال شمسی با شرایط مندرج در اسناد به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 

                                                                  
  مشاهده شرایط کامل مناقصه

 

 
 

 

  

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8